Vergunningplicht milieubelastende activiteit in het Bal

In hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staat per paragraaf aangegeven wanneer er een vergunningplicht geldt voor een bepaalde milieubelastende activiteit. In de meeste gevallen geldt de vergunningplicht alleen voor een deel van de milieubelastende activiteit.

Wanneer nog een vergunning

De wetgever heeft de vergunningplicht alleen gesteld:

  • in gevallen waarin algemene regels niet toereikend zijn en er een specifieke, voorafgaande beoordeling nodig is
  • wanneer Europees recht hiertoe verplicht, zoals de richtlijn industriële emissies of de m.e.r.-richtlijn

Voor welk deel van de activiteit

In de meeste gevallen heeft de vergunningplicht alleen betrekking op een deel van de milieubelastende activiteit. Bijvoorbeeld op het tanken van voertuigen met waterstof binnen de milieubelastende activiteit tankstation.

Complexe bedrijven

Bij complexe bedrijven, zoals aangewezen in afdeling 3.3 van het Bal, is de vergunningplicht van toepassing op de hele milieubelastende activiteit. Meestal is dat het hele bedrijf.

Beoordelingsregels

In paragraaf 8.5.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Hierin staat wat het bevoegd gezag allemaal bij de beslissing om de vergunning wel of niet te verlenen moet betrekken.

In de ministeriële regeling bij de Omgevingswet komt te staan welke informatie een bedrijf moet aanleveren bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning.