Gelijkwaardige maatregelen

De algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het is toegestaan om gelijkwaardige maatregelen te treffen in plaats van de maatregelen uit de algemene regels.

Het toepassen van gelijkwaardige maatregelen is geregeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet. Het gaat dan om een maatregel waarmee ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de algemene regel. Gelijkwaardige maatregelen kunnen niet alleen fysieke maatregelen zijn, maar bijvoorbeeld ook bepaalde werkwijzen en meetmethoden.

Gelijkwaardige maatregelen zijn altijd toegestaan. Meestal is toestemming van het bevoegd gezag nodig om een gelijkwaardige maatregel toe te mogen passen. Soms is toestemming vooraf niet nodig.

Het bevoegd gezag heeft een zekere beoordelingsvrijheid bij de beoordeling van gelijkwaardige maatregelen. De beoordeling richt zich op de oogmerken die de opsteller van de regels met de voorgeschreven maatregelen heeft willen behartigen.

Naast het toepassen van gelijkwaardige maatregelen zijn er zijn ook mogelijkheden om af te wijken van de milieuregels van het Bal.