Met welke andere activiteiten kan de ontgrondingsactiviteit een relatie hebben?

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten.

De ontgrondingsactiviteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

 • Beperkingengebiedactiviteit
  De ontgrondingsactiviteit is ook een beperkingengebiedactiviteit als deze plaatsvindt in het beperkingengebied van:
  • een weg in beheer bij het Rijk
  • een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk
  • een spoorweg
 • Milieubelastende activiteit
  De ontgrondingsactiviteit is ook een milieubelastende activiteit als deze voldoet aan de omschrijving van een van de activiteiten van hoofdstuk 3 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
 • Activiteit op grond van de omgevingsverordening
  De provincie kan in de omgevingsverordening regels opnemen voor het uitvoeren van activiteiten in het beperkingengebied van provinciale wegen. In deze gevallen is de ontgrondingsactiviteit ook een activiteit op grond van de omgevingsverordening.
 • Omgevingsplanactiviteit
  De gemeente kan in het omgevingsplan regels opnemen over het verlagen van het bodempeil of het uitvoeren van werkzaamheden. In deze gevallen is de ontgrondingsactiviteit ook een omgevingsplanactiviteit.
 • Activiteit op grond van de waterschapsverordening
  Het waterschap kan in de waterschapsverordening regels opnemen over het uitvoeren van activiteiten in het beperkingengebied van regionale waterstaatswerken (zoals waterkeringen of oppervlaktewaterlichamen). In deze gevallen is de ontgrondingsactiviteit ook een activiteit op grond van de waterschapsverordening.

Ontgrondingsactiviteit