Dit verandert er bij ontgrondingsactiviteiten

De belangrijkste wijziging voor de activiteit ontgronding is dat de ontgrondingsvergunning onderdeel is van de omgevingsvergunning en niet apart wordt aangevraagd.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag blijft onder de Omgevingswet hetzelfde:

  • Gedeputeerde Staten voor ontgronding op land, in regionale wateren of in het winterbed van rijksrivieren
  • de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor ontgronding in rijkswateren, behalve in het winterbed van rijksrivieren

Er is één uitzondering: als de aanvraag gaat over minder dan 100.000 m3 en meerdere activiteiten omvat. Dan kan ook een ander bestuursorgaan bevoegd gezag zijn.

Beoordelingsregels

Het bevoegd gezag moet alle belangen meewegen. Wel zijn er enkele beoordelingsregels over belangen die het bevoegd gezag in ieder geval moet wegen. Ook is de verhouding met de beoordelingsregels voor andere vergunningplichtige activiteiten duidelijker.

De regeling voor planologische medewerking (voor een ontgronding die niet in het bestemmingsplan paste) is vervallen.