Rijksregels sloopactiviteit

Het Rijk regelt de sloopactiviteit met algemene regels. Die gaan over de veiligheid en de gezondheid in de directe omgeving van de sloopwerkzaamheden. De rijksregels voor de sloopactiviteit staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in hoofdstuk 7.

Regels gelden voor iedereen

De rijksregels voor de sloopactiviteit gelden voor iedereen die een sloopactiviteit uitvoert. Dat kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Deze regels staan in hoofdstuk 7 van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en zijn uitputtend bedoeld. Wel zijn in individuele gevallen maatwerkvoorschriften mogelijk. Dit staat in artikel 7.5 van het Bbl.

Geen vergunningplicht

Het Rijk wijst geen vergunningplichtige sloopactiviteiten aan.

Melden van sloopactiviteit

Het is verboden een bouwwerk te slopen zonder eerst een melding te doen. Dit staat in artikel 7.10 van het Bbl. Deze plicht tot melden geldt bij een verwachte hoeveelheid sloopafval van meer dan 10 m3. Verwijdering van asbest valt bijna altijd onder de meldingsplicht, ook als de hoeveelheid sloopafval minder dan 10 m3 is.

Degene die iets sloopt (of dit laat doen) meldt dit bij het bevoegd gezag, vrijwel altijd de gemeente. Dit moet minimaal vier weken voor het begin van het werk. In bepaalde gevallen is deze termijn vijf werkdagen.

De aan te leveren gegevens en documenten staan opgesomd in artikel 7.11 van het Bbl. Van een melding is pas sprake als de vereiste gegevens en documenten daadwerkelijk zijn aangeleverd. Een onvolledige melding is dus geen melding.

Informatieplicht

Uiterlijk twee werkdagen voor het begin en één werkdag na het afronden van meldingplichtige sloopwerkzaamheden wordt de gemeente daarover geïnformeerd. Dit staat in artikel 7.12 van het Bbl.

Zorgplicht

De specifieke zorgplicht voor de sloopactiviteit verplicht initiatiefnemers alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd. Dit is om gevaar voor de gezondheid of veiligheid in de directe omgeving te voorkomen of niet te laten voortduren. Dit staat in artikel 7.4 van het Bbl.