In stand houden bestaand bouwwerk

Het in stand houden van een bouwwerk betekent het uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn zodat het bouwwerk zijn functie kan blijven vervullen. Ook het vervangen van bestaande elementen van een bouwwerk of installaties valt onder deze activiteit.

Regels zodat een bouwwerk zijn functie kan blijven vervullen

De regels over het in stand houden van bouwwerken schrijven voor wat de staat van een bestaand bouwwerk minimaal moet zijn. Deze regels zijn nodig zodat het bouwwerk zijn functie kan blijven vervullen.

Veel bouwwerken hebben een hoger kwaliteitsniveau dan uit deze regels volgt. De regels kunnen verplichten om te gaan verbouwen of te slopen wanneer het bouwwerk niet meer aan het minimale niveau voldoet. Bij het verbouwen of slopen moet de uitvoerder voldoen aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De regels over het in stand houden van bouwwerken vormen geen onderhoudsplicht om het technische kwaliteitsniveau te houden op het niveau van een nieuw gebouw. Achteruitgang van kwaliteit mag zolang het niet zakt onder het minimale niveau.

Rijksregels in stand houden van een bouwwerk

De rijksregels voor het in stand houden van een bouwwerk staan in hoofdstuk 3 van het Bbl. De regels gelden voor de eigenaar van het bouwwerk of een ander die bevoegd is voorzieningen aan het bouwwerk te treffen

Onderwerpen waarvoor het Rijk regels stelt

 • Veiligheid
  • constructieve veiligheid
  • constructieve veiligheid bij brand
  • afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan
  • veilig overbruggen van hoogteverschillen
  • beweegbare constructieonderdelen
  • beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
  • beperking van het ontwikkelen van brand en rook
  • beperking van uitbreiding van brand
  • verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook
  • vluchtroutes: verloop
  • vluchtroutes: inrichting
  • wegtunnels: hulpverlening bij brand
 • Gezondheid
  • wering van vocht
  • luchtverversing
  • spuivoorziening
  • afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht
  • bescherming tegen ratten en muizen
  • daglicht
 • Duurzaamheid
  • energiezuinigheid
 • Bruikbaarheid
  • verblijfsgebied en verblijfsruimte
  • toiletruimte
  • opstelplaatsen
 • Toegankelijkheid, bereikbaarheid vanaf de openbare weg
  • bereikbaarheid
 • Bouwwerkinstallaties
  • verlichting
  • voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie
  • watervoorziening
  • afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater
  • tijdig vaststellen van brand
  • vluchten bij brand
  • bestrijden van brand
  • toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten
  • aanvullende regels tunnelveiligheid
  • tegengaan van veel voorkomende criminaliteit
  • inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht

Regels voor verbetering van een bestaand bouwwerk

De regels voor het in stand houden van een bouwwerk bevatten ook verplichtingen voor het moderniseren van een bouwwerk. Bijvoorbeeld voor het treffen van energiebesparende maatregelen (artikel 3.84 Besluit bouwwerken leefomgeving). Voor de aangegeven gebruiksfuncties moeten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder worden getroffen .

Uitzondering: bouwwerkinstallaties

Het Rijk maakt een uitzondering voor bouwwerkinstallaties. Als die geheel worden vernieuwd of geheel nieuw worden aangebracht, gelden de regels voor het verbouwen van een bestaand bouwwerk.

Bouwwerkinstallaties zijn niet-bouwkundige voorzieningen die nodig zijn voor het functioneren van het bouwwerk of een gedeelte daarvan. Voorbeelden van bouwwerkinstallaties zijn: mechanische ventilatievoorzieningen, de drink- of warmwatervoorziening, de binnenriolering, rookmelders en een brandmeldinstallatie.