Relatie bouwactiviteiten met andere activiteiten

Bij het verrichten van een bouwactiviteit kunnen ook andere activiteiten  worden uitgevoerd. Hiermee moet dan rekening worden gehouden.

De bouwactiviteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

 • Omgevingsplanactiviteit 
  Het bouwen van een bouwwerk omvat ook ruimtelijke aspecten. Bijvoorbeeld een maximaal bebouwingsoppervlak of bouwhoogte. Het omgevingsplan kan een vergunningplicht bevatten. Ook kan het bouwen in strijd zijn met de algemene regels uit het omgevingsplan. In die gevallen is een omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen nodig.
 • Rijksmonumentenactiviteit
  De rijksmonumentenactiviteit regelt de bescherming van rijksmonumenten. Daarover zijn regels opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De (technische) bouwactiviteit kan in strijd zijn met de bescherming van het rijksmonument.
 • Sloopactiviteit
  Bij veel bouwactiviteiten (vooral bij verbouw) zullen ook sloopactiviteiten plaatsvinden. Daarover zijn regels opgenomen in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
 • Bouwwerk brandveilig gebruiken
  Voor het brandveilig gebruik zijn regels opgenomen in hoofdstuk 6 van het Bbl. Soms moet het gebruik ook gemeld worden.