Wet kwaliteitsborging bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenaamde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

De informatie die u hier vindt is op basis van de informatie van augustus 2019. De regelgeving rond het stelsel van kwaliteitsborging moet op besluit- en regelingniveau nog uitgewerkt worden. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2020 meer informatie beschikbaar is over de definitieve wetgeving.

Waar gaat kwaliteitsborging voor de bouw over?

Het stelsel van kwaliteitsborging gaat over de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Het vervangt voor een grote categorie bouwwerken de toets van de gemeente door een toets van een kwaliteitsborger. En er geldt dan een meldingsplicht. Straks is een bouwwerk:

  • vergunningplichtig, bijvoorbeeld woongebouwen en zorginstellingen, of
  • meldingsplichtig, bijvoorbeeld grondgebonden woningen en ingrijpende verbouwingen, of
  • vergunningvrij en meldingsvrij uit paragraaf 2.3.2 Bbl

Het is de bedoeling dat de wet, gelijktijdig met de Omgevingswet, op 1 januari 2021 in werking treedt.

Werkwijze

De bouwer wordt meer aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn bouwwerk. Niet alleen voor eventuele verborgen gebreken maar voor alle gebreken als het gebrek aan zijn schuld te wijten is. Consumenten worden zo beter beschermd als na oplevering van een bouwwerk gebreken zijn. De borging van de kwaliteit is als volgt:

  • De gemeente toetst een bouwplan niet meer preventief aan bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl).
  • Bij de melding wordt de naam van de kwaliteitsborger en zijn risicobeoordeling van de bouwwerkzaamheden gevoegd.
  • De kwaliteitsborger controleert tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de eisen van het Bbl. Hij doet dit nog eens als het bouwwerk klaar is.
  • Als het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften geeft de kwaliteitsborger een verklaring af
  • Bij gereedmelding van het bouwwerk krijgt het bevoegd gezag een compleet dossier.
  • Het bevoegd gezag kan ingebruikname weigeren als het dossier incompleet is.

Gefaseerde invoering van de wet

Het stelsel voor kwaliteitsborging wordt gefaseerd ingevoerd. De fasering hangt samen met het risicoprofiel van bouwwerken. De fasering start met gevolgklasse 1, waaronder woningen. Daarna gevolgklasse 2, zoals kantoren en scholen. Tot slot gevolgklasse 3, zoals voetbalstadions. U kunt meer lezen over dit nieuwe stelsel op de site van de Rijksoverheid.

Bouwactiviteiten die momenteel vergunningvrij zijn blijven vergunningvrij onder het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging.