Algemene regels voor het vellen en beheren van houtopstanden

In hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) komen algemene regels over het beschermen van houtopstanden buiten de bebouwde kom. Dit gebeurt via het Aanvullingsbesluit natuur.

Algemene regels

Door het aanvullingsspoor natuur worden regels opgenomen over  het beschermen van houtopstanden buiten de bebouwde kom. Bij houtkap geldt een meldingsplicht en herbeplantingsplicht. Hierover zullen nog nadere regels worden gesteld. Ook kunnen er maatwerkregels of maatwerkvoorschriften worden gesteld.

De regels over de meldings- en herbeplantingsplicht gelden niet als gewerkt wordt volgens een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Dit gebeurt via het aanvullingsspoor natuur.

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is de provincie en in uitzonderingsgevallen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.