Wat is een wateronttrekkingsactiviteit?

Water is van levensbelang hier op aarde. Water wordt opgepompt uit het grondwater of uit oppervlaktewater. Van grondwater wordt bijvoorbeeld drinkwater gemaakt. Rivierwater wordt gebruikt voor koeling in een productieproces.

Wat een wateronttrekkingsactiviteit is

Een wateronttrekkingsactiviteit is volgens de Omgevingswet:

 1. het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening
 2. het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met de activiteit genoemd onder 1
 3. het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam

Regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Voor het onttrekken van water staan algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De regels voor wateronttrekkingsactiviteiten staan in:

 • hoofdstuk 16 van het Bal voor grondwater
 • paragraaf 6.2.3 van het Bal voor oppervlaktewater

Vanaf bepaalde hoeveelheden is er een vergunningplicht. De grondslag hiervoor staat in artikel 4.3, eerste lid, onder d en in artikel 5.1, tweede lid, onder d, van de Omgevingswet.

Opsomming wateronttrekkingsactiviteiten

De volgende activiteiten zijn wateronttrekkingsactiviteiten:

 • Onttrekkingen van grondwater voor grootschalige industriële toepassingen (meer dan 150.000 m3/jaar water). Ook het infiltreren van het water in de grond dat samenhangt met deze onttrekking, is een wateronttrekkingsactiviteit (hoofdstuk 16 Bal).
 • Onttrekkingen van grondwater voor de openbare drinkwatervoorziening. Ook het infiltreren van het water in de grond dat samenhangt met deze onttrekking, is een wateronttrekkingsactiviteit (hoofdstuk 16 Bal).
 • Onttrekken van grondwater in andere gevallen, anders dan in de rijkswateren. Hiervoor stellen de waterschappen regels in de waterschapsverordening.
 • Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap. Ook dit valt onder de waterschapsverordening.
 • Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk (hoofdstuk 6 en 7 Bal).
 • Onttrekkingen van grondwater met een voorziening in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. Ook het infiltreren van het water in de grond dat samenhangt met deze onttrekking, is een wateronttrekkingsactiviteit (hoofdstuk 6 Bal).

Industriële toepassing

De uitleg van 'industriële toepassing' sluit aan bij de betekenis die deze term had in de Waterwet. Het gaat om hoogwaardige toepassingen zoals de productie van voedingsmiddelen. Maar ook om laagwaardige toepassingen zoals het gebruik als koelwater.

Wateronttrekkingsactiviteiten die niet onder 'industriële toepassing' vallen zijn onder andere onttrekkingen voor bouwputten, beregening, grond(water)sanering en ontwatering. Dat geldt ook als ze binnen een industrieel bedrijf plaatsvinden.

Openbare drinkwatervoorziening

De term 'openbare drinkwatervoorziening' komt uit de Drinkwaterwet. Het gaat dan om de productie en distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven.


Rivier_vierkant