Decentrale regels voor wateronttrekkingsactiviteiten

Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen voor bepaalde wateronttrekkingactiviteiten regels stellen.

Het gaat om wateronttrekkingsactiviteiten zoals:

  • het onttrekken van water aan een regionaal oppervlaktewaterlichaam
  • het onttrekken van grondwater op land voor kleinschalige industriële toepassingen (maximaal 150.000 m3/jaar water)
  • andere onttrekkingen die niet onder ‘industriële toepassing’ vallen (zoals beregening of grondwatersanering) en die niet onder de bevoegdheid van de provincie vallen
  • het onttrekken van grondwater voor grootschalige industriële toepassingen. (hiervoor is de provincie bevoegd gezag)
  • het onttrekken van grondwater voor openbare drinkwatervoorziening (hiervoor is de provincie bevoegd gezag)

Voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk of het onttrekken van grondwater met een voorziening in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het rijk kunnen decentrale overheden geen regels stellen. Voor deze activiteiten geldt de specifieke zorgplicht. Er is geen mogelijkheid voor maatwerkregels (hoofdstuk 6 en 7 Bal).