Werelderfgoed in de Omgevingswet

Werelderfgoederen zijn monumenten die zo belangrijk zijn voor de wereldgemeenschap dat we ze veilig willen doorgeven aan toekomstige generaties. In de Omgevingswet staan daarom regels om werelderfgoed te beschermen.

Definitie werelderfgoed

De Omgevingswet definieert werelderfgoed als volgt:

'op het grondgebied van Nederland gelegen cultureel en natuurlijk erfgoed dat op grond van het werelderfgoedverdrag is opgenomen in de Lijst van het Werelderfgoed (Unesco).'

Voorbeelden van werelderfgoed in Nederland zijn het molencomplex Kinderdijk-Elshout, de Stelling van Amsterdam, de Van Nellefabriek in Rotterdam en de Waddenzee.

Regels voor activiteiten werelderfgoed

Rijksregels voor activiteiten

Een activiteit die over werelderfgoed gaat is elke activiteit die kan leiden tot het beschadigen of vernielen van werelderfgoed. De rijksregels voor activiteiten voor werelderfgoed staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Rijksregels gegevensverstrekking

De instantie of het bestuursorgaan dat is aangewezen als siteholder van het werelderfgoed verstrekt gegevens aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat om gegevens die nodig zijn om te voldoen aan artikel 29 van het werelderfgoedverdrag. Maar ook om gegevens over activiteiten die de uitzonderlijke universele waarde van een werelderfgoed kunnen aantasten. Dit staat in het omgevingsbesluit.

Decentrale regels

Gemeenten en provincies stellen ook regels op voor werelderfgoed. Deze decentrale regels voor werelderfgoed staan in het omgevingsplan en de omgevingsverordening.

Regels voor erfgoed op voorlopige lijst Unesco werelderfgoed

Voor sommige erfgoederen die Nederland wil voordragen als werelderfgoed gelden ook regels. Deze erfgoederen staan op de Voorlopige Lijst Unesco Werelderfgoed.