Instrumenten kiezen in samenhang

Binnen de Omgevingswet heeft de overheid straks, vanaf 2021, de mogelijkheid om met allerlei instrumenten invloed op de fysieke leefomgeving uit te oefenen. Maar wat is de samenhang tussen die instrumenten?

Instrumentenmix inzetten

De overheid kan beleidsdoelen niet altijd bereiken met de inzet van 1 instrument. Juist een mix van verschillende instrumenten bepaalt het succes. Het palet aan beleidsinstrumenten en rollen is groot. Niet alleen de wetsinstrumenten van de Omgevingswet. Denk ook aan subsidieregelingen of voorlichtingscampagnes. Dergelijke instrumenten kunnen deel uitmaken van het wetsinstrument programma. Maar dat hoeft niet.

Besef dat de verschillende wetsinstrumenten elkaar beïnvloeden. De inhoud van een omgevingsvisie is het uitgangspunt voor algemene regels, of voor eventuele programma's. De algemene regels en instructies van Rijk en provincie hebben invloed op de manier waarop decentrale overheden hun instrumenten inzetten. Een projectbesluit van het Rijk, de provincie of het waterschap kan bijvoorbeeld invloed hebben op het omgevingsplan van een gemeente. En instructies doen niets binnen de eigen overheidslaag, maar landen in instrumenten van andere overheidslagen.

Binnen en tussen overheidslagen

Binnen 1 overheidslaag hangen verschillende wetsinstrumenten met elkaar samen. Maar ook tussen verschillende overheidslagen bestaat er samenhang. De verschillende blokken maken dat duidelijk.

Prins_Clausplein

Fictieve casussen

Hoe hangen de wetsinstrumenten en andere instrumenten samen in de praktijk? Lees meer in de uitgewerkte voorbeelden:

Samenhang wetsinstrumenten binnen 1 overheidslaag