Samenhang wetsinstrumenten binnen het waterschap

Het regionaal waterbeheerprogramma van de provincie vormt de basis voor de waterschapsverordening. Daarnaast kunnen waterschappen de instrumenten programma en projectprocedure/projectbesluit inzetten.

Snel navigeren naar:

Visie

Waterschappen kunnen het instrument programma inzetten voor hun visie op watertaken. Dit programma vormt dan de grondslag voor de algemene regels in de waterschapsverordening.

Waterschapsverordening

Binnen de waterschapsverordening kunnen waterschappen de volgende soorten algemene regels uitwerken:

  • Direct werkende algemene regels
  • Beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen

Direct werkende algemene regels

Burgers en bedrijven moeten zich aan deze regels houden als ze activiteiten uitvoeren. De direct werkende algemene regels kunnen inhouden dat initiatiefnemers een activiteit voor aanvang moeten melden. Of dat een activiteit niet is toegestaan zonder omgevingsvergunning.

Beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen

Beoordelingsregels zijn alleen nodig als het waterschap met direct werkende algemene regels een vergunningplicht heeft ingesteld. Met beoordelingsregels schrijft het waterschap voor hoe het bevoegd gezag een vergunningaanvraag voor activiteiten moet beoordelen. Een voorbeeld: stel dat het waterschap in de waterschapsverordening een vergunningplicht heeft opgenomen voor het bouwen in oppervlaktewater. De beoordelingsregel legt dan uit wanneer het bevoegd gezag de vergunning kan verlenen of moet weigeren.

De waterschapsverordeningen van de waterschappen zijn nog niet bekend. Het is dus ook nog niet bekend hoe de waterschappen invulling gaan geven aan de algemene regels.

Programma

Het kan zijn dat waterschappen hun langetermijnbeleid willen concretiseren in een programma. Dit kunnen ze doen om een doel voor de fysieke leefomgeving te halen. Voor sommige onderwerpen verplicht de Omgevingswet (artikel 3.7) dat het waterschap een programma maakt.

Projectbesluit

Een projectbesluit maakt projecten met een publiek waterschapsbelang mogelijk. Bijvoorbeeld een dijkversterking of -verhoging. Het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een project, mag een projectbesluit nemen. Voor het waterschap is dat het dagelijks bestuur van het waterschap. Gedeputeerde Staten van de provincie moeten het projectbesluit van het waterschap wel goedkeuren.

Meer informatie