Samenhang wetsinstrumenten provincie en andere overheden

Provincies hebben verschillende instrumenten tot hun beschikking om hun doelen te bereiken. Instrumenten van andere overheden hebben wel invloed op die instrumenten.

Snel navigeren naar:

Rekening houden met elkaars visie

Provincies moeten rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Omgevingswet). Dit betekent dat de provincies bij het opstellen van hun provinciale omgevingsvisies rekening moeten houden met de omgevingsvisie van het Rijk. Daarnaast moeten de provincies de lokale belangen van de gemeenten en het waterbelang van de waterschappen betrekken in hun provinciale omgevingsvisie. Kortom, er is wisselwerking tussen de omgevingsvisies van de verschillende bestuurslagen.

Omgevingsverordening

De instrumenten van het Rijk beïnvloeden op 2 manieren de omgevingsverordening van de provincie.

Samenhang tussen omgevingsverordening en instructieregel Rijk

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk in hoofdstuk 7 instructieregels voor de omgevingsverordening. Als de provincies hun omgevingsverordening opstellen, moeten ze de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat de provincies de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in hun omgevingsverordening verwerken.

Samenhang tussen omgevingsverordening en instructie Rijk

Verder kan het Rijk aan de provincies een instructie geven om specifieke regels in hun omgevingsverordening aan te passen. Hiermee geeft het Rijk aan hoe de provincies een bepaalde taak moeten uitvoeren. De Omgevingswet heeft het specifiek over taken rond het beheer van watersystemen of waterketenbeheer. De instructie heeft pas gevolgen als de provincies deze hebben opgevolgd.

Programma

Samenhang tussen programma provincie en instructieregel Rijk

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk in hoofdstuk 4 instructieregels voor de verplichte programma's van de provincies. Als de provincies hun programma's opstellen, moeten ze de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat de provincies de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in hun programma's verwerken.

Samenhang tussen programma provincie en instructieregel provincie

Ook binnen de provincie zelf kunnen instrumenten van de provincie invloed op elkaar uitoefenen. Het college van Provinciale Staten kan in de omgevingsverordening instructieregels opnemen voor programma's van de provincie. Als het college van Gedeputeerde Staten dit programma opstelt, moet ze deze instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het college van Provinciale Staten dat het college van Gedeputeerde Staten de onderwerpen die een provinciaal belang hebben, goed in het programma verwerkt.

Projectbesluit

Samenhang tussen projectbesluit provincie en instructieregel Rijk

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk in hoofdstuk 9 instructieregels voor het projectbesluit. Als de provincies een projectbesluit opstellen, moeten ze de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat de provincies de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in hun projectbesluiten verwerken.

Samenhang tussen projectbesluit provincie en instructie Rijk

Verder kan het Rijk aan de provincie een instructie geven om voor een specifiek project een projectbesluit op te stellen.

Samenhang tussen projectbesluit provincie en instructieregel provincie

Ook binnen de provincie zelf kunnen instrumenten van de provincie invloed op elkaar uitoefenen. Het college van Provinciale Staten kan in de omgevingsverordening instructieregels opnemen voor een projectbesluit van de provincie. Als het college van Gedeputeerde Staten dit projectbesluit opstelt, moet ze deze instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het college van Provinciale Staten dat het college van Gedeputeerde Staten de onderwerpen die een provinciaal belang hebben, goed in het projectbesluit verwerkt.

Meer informatie