Samenhang wetsinstrumenten waterschap en andere overheden

Waterschappen hebben verschillende instrumenten om hun doelen te bereiken. Instrumenten van andere overheden hebben wel invloed op die instrumenten.

Snel navigeren naar:

Visie

Waterschappen stellen zelf geen omgevingsvisie op. Ze hebben wel beleidsdoelen. Het is de bedoeling dat ze hun beleid inbrengen als provincies hun omgevingsvisies opstellen. En dit gebeurt ook. Zo deed trainee Mandy van Kouwen in 2017 een peiling onder de waterschappen. Daaruit bleek dat 94% van de waterschappen betrokken is bij het opstellen van een of meer provinciale omgevingsvisies.

Waterschapsverordening

Samenhang tussen waterschapsverordening en instructieregel Rijk

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk in hoofdstuk 6 instructieregels voor de waterschapsverordening. Als het waterschap de waterschapsverordening opstelt, moet het de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat het waterschap de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in de waterschapsverordening verwerkt.

Samenhang tussen waterschapsverordening en instructie Rijk

Daarnaast heeft het Rijk de mogelijkheid om het instrument instructie in te zetten. Hiermee geeft het Rijk aan hoe een waterschap een bepaalde taak moet uitvoeren. De Omgevingswet heeft het specifiek over taken rond het beheer van watersystemen of waterketenbeheer. De instructie heeft pas gevolgen als het waterschap deze heeft opgevolgd.

Samenhang tussen waterschapsverordening en regionaal water­programma

Het regionaal waterprogramma van de provincie bevat belangrijke informatie om de waterschapsverordening op te stellen. Het waterschap moet deze informatie verder uitwerken in zijn instrumenten.

Samenhang tussen waterschapsverordening en instructieregel provincie

In de omgevingsverordening kan de provincie instructieregels opnemen voor de waterschapsverordening. Als het waterschap de waterschapsverordening opstelt, moet het de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt de provincie dat het waterschap de onderwerpen die een provinciaal belang hebben, goed in de waterschapsverordening verwerkt.

Samenhang tussen waterschapsverordening en instructie provincie

Daarnaast heeft de provincie de mogelijkheid om het instrument instructie in te zetten. Hiermee geeft de provincie aan hoe een waterschap een bepaalde taak moet uitvoeren. De Omgevingswet heeft het specifiek over taken rond het beheer van watersystemen of waterketenbeheer. De instructie heeft pas gevolgen als het waterschap deze heeft opgevolgd.

Samenhang tussen waterschapsverordening en omgevingsplan

De waterschapsverordening van het waterschap bevat samen met het omgevingsplan van de gemeente de regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau. De waterschapsverordening en het omgevingsplan moeten dus goed op elkaar aansluiten. De regels moeten elkaar aanvullen. Er staat bijvoorbeeld in hoe beide bestuurslagen met de lozing van hemelwater omgaan. Zo kan een waterschap in zijn waterschapsverordening bijvoorbeeld ruimte bieden voor regenwaterlozingen op het oppervlaktewater. Daardoor hoeft een gemeente voor deze lozingen misschien een stuk riolering niet aan te leggen. Het waterschap en de gemeente moeten daarvoor samenwerken.

Programma

Samenhang tussen programma waterschap en instructieregel Rijk

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk in hoofdstuk 4 instructieregels voor de verplichte programma's van het waterschap. Als het waterschap het programma opstelt, moet het de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat het waterschap de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in het programma verwerkt.

Samenhang tussen programma waterschap en instructieregel provincie

In de omgevingsverordening kan de provincie instructieregels voor de verplichte programma's van het waterschap opnemen. Als het waterschap zo'n programma opstelt, moet het de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt de provincie dat het waterschap de onderwerpen die een provinciaal belang hebben, goed in het programma verwerkt.

Projectbesluit

Samenhang tussen projectbesluit waterschap en instructieregel Rijk

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk in hoofdstuk 9 instructieregels voor het projectbesluit. Als het waterschap het projectbesluit opstelt, moet het de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt het Rijk dat het waterschap de onderwerpen die een rijksbelang hebben, goed in het projectbesluit verwerkt.

Samenhang tussen projectbesluit waterschap en instructie Rijk

Verder kan het Rijk aan het waterschap een instructie geven om voor een specifiek project een projectbesluit op te stellen.

Samenhang tussen projectbesluit waterschap en instructieregel provincie

In de omgevingsverordening kan de provincie instructieregels opnemen voor het projectbesluit. Als het waterschap het projectbesluit opstelt, moet het de instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt de provincie dat het waterschap de onderwerpen die een provinciaal belang hebben, goed in het projectbesluit verwerkt.

Samenhang tussen projectbesluit waterschap en instructie provincie

Verder kan de provincie aan het waterschap een instructie geven om voor een specifiek project een projectbesluit op te stellen.

Meer informatie