Projectprocedure/Projectbesluit

Een projectprocedure maakt projecten met een publiek nationaal, provinciaal, gemeentelijk of waterstaatsbelang mogelijk.

De projectprocedure bestaat uit 5 stappen. De laatste stap ervan is niet voor alle overheden gelijk. Het Rijk, provincies en waterschappen stellen in deze stap een projectbesluit vast. Gemeenten stellen in deze stap de aanpassing van het omgevingsplan vast.

Wat verstaat de Omgevingswet onder een project?

Met 'project' bedoelt de wetgever alle activiteiten die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden.

Wat is het?

Om een project uit te voeren, kan de overheid de projectprocedure gebruiken.

Stappen projectprocedure

De projectprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Kennisgeving voornemen
  2. Kennisgeving participatie
  3. Verkenning
  4. Voorkeursbeslissing
  5. Projectbesluit

Verhalen uit het land

aandeslagkaart

Waar werken overheden met het projectbesluit? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart.

Wat verandert er?

De projectprocedure en het projectbesluit vervangen een aantal regelingen en procedures uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet.