Wat verstaat de Omgevingswet onder een project?

Een project kan een initiatief zijn van burgers, van bedrijven of van overheden. Of van een samenwerkingsverband van deze partijen.

Met ‘project’ bedoelt de wetgever alle activiteiten die in de fysieke leefomgeving plaatsvinden. Zoals het bouwen van bouwwerken, installaties of andere werken. Ook delfstofwinning valt eronder.

Een project kan een initiatief zijn van burgers, van bedrijven of van overheden. Ook een samenwerkingsverband van deze partijen kan het initiatief nemen.

Definitie

In onderdeel A van de bijlage van de Omgevingswet staat de volgende definitie van het begrip ‘project’:

  1. het bouwen van bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken
  2. andere activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen, inclusief activiteiten voor de winning van delfstoffen

Kort gezegd: een project is een activiteit of een verzameling van activiteiten.