Participatie in het projectbesluit

De wetgever vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties vroegtijdig invloed kunnen uitoefenen op een projectbesluit.

De kennisgeving participatie

De overheid doet uiterlijk bij de start van de verkenning voor een projectbesluit een ‘kennisgeving participatie’. In deze kennisgeving staat hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de verkenning worden betrokken.

In de kennisgeving participatie gaat het bevoegd gezag in ieder geval in op:

  • wie worden betrokken in de projectprocedure
  • waarover zij worden betrokken
  • wanneer zij worden betrokken
  • wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bij het betrekken van deze partijen
  • waar aanvullende informatie beschikbaar is of in de loop van de procedure beschikbaar komt

Deze kennisgeving participatie kan gelijktijdig plaatsvinden met de kennisgeving voornemen projectbesluit. Dit is niet verplicht. Er kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan meer tijd om het participatietraject in te richten. De eisen aan deze kennisgeving over participatie staan in artikel 5.47 lid 4 van de Omgevingswet en artikel 5.3 van het Omgevingsbesluit.

Participatie bij de verkenning

Bij de verkenning mag iedereen mogelijke oplossingen aandragen voor de beschreven opgave. Degene die dit doet, kan aan de overheid vragen om daarover advies te vragen aan een onafhankelijk deskundige (artikel 5.48 Omgevingswet).

Voorkeursbeslissing en projectbesluit

Zowel voor de voorkeursbeslissing als voor het projectbesluit geldt een motiveringsplicht. Dit staat voor het projectbesluit in artikel 5.51 van de Omgevingswet en voor de voorkeursbeslissing in artikel 5.5 van het Omgevingsbesluit. Het bevoegd gezag geeft hierbij aan:

  • hoe derden zijn betrokken
  • wat de resultaten zijn van de verkenning
  • gaat in op de aangedragen oplossingen en de uitgebrachte adviezen daarover

Initiatiefnemer is niet het bevoegd gezag

Als een ander dan het bevoegd gezag initiatiefnemer is, kan het participatietraject een gezamenlijke actie zijn. Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer bepalen dan samen de rolverdeling, waarbij het bevoegd gezag uiteindelijk beslist. Het bevoegd gezag geeft in de kennisgeving participatie aan wat de rollen zijn van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer.

Meer informatie

Meer informatie over participatie bij het projectbesluit staat op de routekaart.