Opstellen en vaststellen van de waterschapsverordening

De Omgevingswet (Ow) geeft geen specifieke onderwerpen die het waterschap verplicht in de waterschapsverordening moet opnemen. Wel bevat hoofdstuk 6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving een instructieregel die verplicht om bepaalde beoordelingsregels in de waterschapsverordening over te nemen.

Afstemming

Het waterschap moet bij het opstellen van de waterschapsverordening rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Ow). De omgevingsvisie en het regionaal waterprogramma van de provincie vormen een belangrijk kader voor het opstellen van de waterschapsverordening. Daarnaast kunnen provincie en het Rijk nog instructieregels en instructies geven die invloed hebben op de waterschapsverordening.

Participatie

Voor de waterschapsverordening geeft de wet geen regels over participatie. Het waterschap heeft de vrijheid om de wijze waarop participatie plaatsvindt in te richten naar de specifieke kenmerken van een waterschapsverordening. Meer informatie over vormen van participatie en praktijkvoorbeelden vindt u in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Procedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt voor de voorbereiding van een waterschapsverordening (artikel 16.32 Ow). Iedereen heeft inspraak op het ontwerp van de waterschapsverordening (artikel 16.23 Ow in combinatie met artikel 16.22 Ow).

Geen beroep tegen waterschapsverordening

Tegen een waterschapsverordening staat geen beroep open. Dit volgt uit de hoofdregel van de Awb dat geen beroep openstaat tegen besluiten met algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3, lid 1, aanhef en onder a, Awb).

Uitzondering beroepsmogelijkheid bij beperkingengebied

Het is mogelijk dat een waterschapsverordening de aanwijzing van een beperkingengebied bevat en dat daarvoor regels tot beperking van het gebruik worden gesteld. De aanwijzing van een beperkingengebied is mogelijk wel een Awb-besluit met beroepsmogelijkheid. Mocht dat het geval zijn, dan staat volgens de hoofdregel van de Awb in twee instanties beroep open. De jurisprudentie hierover is niet eensluidend.

Milieueffectrapportage

De waterschapsverordening vormt in de regel geen kader voor projecten die zijn aangewezen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. In de voorbereidingsprocedure zijn de aanvullende regels voor milieueffectrapportage dan niet van toepassing.

Aanwijzen adviseurs procedure omgevingsvergunning

Wijst het waterschap in de waterschapsverordening activiteiten aan waarvoor een vergunning nodig is? Dan kunnen adviseurs worden aangewezen (artikel 16.15, lid 2 Ow). Dit zijn bestuursorganen of andere instanties die advies uitbrengen over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor die wateractiviteit.