Samenhang

De omgevingsvisie en het regionaal waterprogramma van de provincie vormen een belangrijk kader voor het opstellen van de waterschapsverordening. Daarnaast kunnen de provincie en het Rijk nog instructieregels en instructies geven die invloed hebben op de waterschapsverordening.

Omgevingsvisie (provincie)

De provinciale omgevingsvisie beschrijft het regionale waterbeleid, in samenhang met de andere beleidsvelden.

Regionaal waterprogramma (provincie)

Het regionaal waterprogramma van de provincie bevat voor regionale wateren de doelen voor de Kaderrichtlijn water en de maatregelen die de provincie neemt om die doelen te halen. Hier leest u meer over de rol van de waterschappen in relatie tot omgevingsvisies.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Rijk) en omgevingsverordening (provincie)

Het Rijk instructieregels opnemen in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), provincies in de omgevingsverordening. Instructieregels geven richting aan de inhoud van de regels van de waterschapsverordening. Ze zijn mede bepalend voor de beleidsvrijheid die het waterschap heeft voor het stellen van regels over bepaalde onderwerpen of activiteiten. Een voorbeeld van zo'n instructieregel staat in artikel 6.1 Bkl.

Daarnaast kunnen het Rijk en de provincie met het geven van instructies het waterschap verplichten om de waterschapsverordening aan te passen.

Meer informatie