Wat is de waterschapsverordening?

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen en watergangen binnen het beheergebied van een waterschap. Samen met het omgevingsplan bevat de waterschapsverordening de regels voor de fysieke leefomgeving op lokaal niveau.

Voor wie gelden de regels?

De regels van de waterschapsverordening gelden voor iedereen. Burgers, bedrijven en overheidsinstanties moeten zich bij het uitvoeren van handelingen in de fysieke leefomgeving aan de regels van de waterschapsverordening houden.

Het waterschap is bevoegd voor toezicht en handhaving van de regels in de waterschapsverordening (artikel 18.2 Ow).

Wat staat er in de waterschapsverordening?

Het waterschap heeft een functioneel karakter. Daarom heeft de waterschapsverordening geen betrekking op de gehele fysieke leefomgeving, maar alleen op het watersysteem dat het waterschap beheert.

De waterschapsverordening bevat regels over:

  • het gebruikmaken van een waterstaatswerk zoals waterkeringen, wateren, waterscheidingen, wegen, bemalingsinrichtingen, sluizen, duikers, stuwen en inlaat- en uitwateringsgeulen en havens
  • het uitvoeren van activiteiten in een 'beperkingengebied'
  • het lozen van water op het oppervlaktewater
  • het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater

Een beperkingengebied is een gebied rondom een werk of object, waarin vanwege de aanwezigheid van dat werk of object regels gelden (voorheen 'beschermingszone').

In tegenstelling tot de provincie en de gemeente heeft het waterschap niet de mogelijkheid om omgevingswaarden in de waterschapsverordening op te nemen.

Begrenzingen

De grenzen van het beheergebied worden door de provincie vastgelegd in een provinciale verordening op grond van de Waterschapswet. Binnen het beheergebied voert het waterschap het beheer over watersystemen. Soms geeft de provincie ook wegen in beheer bij het waterschap.

In sommige gevallen heeft het waterschap ook het beheer over rijkswateren. Deze gevallen wijst de minister aan in een ministeriële regeling. Voorzien wordt dat in de ministeriële regeling de uitzondering van hoofdstuk 3 van de Waterregeling wordt voortgezet.


Bruidsschat

Het Rijk zorgt ervoor dat de rijksregels die onder de Omgevingswet komen te vervallen, automatisch deel uitmaken van het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Deze regels heten de bruidsschat.