Waar moet het waterschap bij de voorbereiding en in de procedure van de waterschapsverordening rekening mee houden?

Het waterschap moet bij het opstellen van een waterschapsverordening rekening houden met het beleid van andere bestuursorganen.

Vaststelling

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt de waterschapsverordening vast. Het algemeen bestuur kan deze bevoegdheid voor delen van de verordening delegeren aan het dagelijks bestuur (artikel 2.8 Ow).

Afstemming

Een bestuursorgaan moet rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Ow). Dit betekent dat het waterschap bij het opstellen van een waterschapsverordening rekening moet houden met het beleid van andere bestuursorganen, waaronder de gemeentelijke, provinciale en landelijke omgevingsvisie. Het waterschap heeft een rol in relatie tot omgevingsvisies.

Participatie

Voor de waterschapsverordening geeft de wet geen regels over participatie. Het waterschap heeft de vrijheid om de wijze waarop participatie plaatsvindt in te richten naar de specifieke kenmerken van een waterschapsverordening. Meer informatie over vormen van participatie en praktijkvoorbeelden vindt u in de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Voorbereidingsprocedure

Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geldt voor de voorbereiding van een waterschapsverordening (artikel 16.32 Ow). Eenieder kan zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerp van de waterschapsverordening (artikel 16.23 Ow i.c.m. artikel 16.22 Ow).

Tegen een waterschapsverordening staat geen beroep open. Dit volgt uit de hoofdregel van de Awb dat geen beroep openstaat tegen besluiten met algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3, lid 1, aanhef en onder a, Awb).

Het is mogelijk dat een waterschapsverordening de aanwijzing van een beperkingengebied bevat en dat daarvoor regels tot beperking van het gebruik worden gesteld. De aanwijzing van een beperkingengebied is mogelijk wel een appellabel Awb-besluit. Mocht dat het geval zijn, dan staat volgens de hoofdregel van de Awb beroep in twee instanties open. De jurisprudentie hierover is niet eensluidend.

Milieueffectrapportage

De waterschapsverordening vormt in de regel geen kader voor projecten die zijn aangewezen in bijlage V van het Omgevingsbesluit. In de voorbereidingsprocedure zijn de aanvullende regels voor milieueffectrapportage dan niet van toepassing.

Digitale verplichtingen

De Omgevingswet en de algemene maatregelen van bestuur bevatten geen directe digitale verplichtingen. Ze bieden wel de grondslag voor het digitaal stelsel Omgevingswet. De wetgever neemt in een later stadium regels op in de Invoeringsregeling. Deze regels gaan onder andere over het verplicht ontsluiten van de waterschapsverordening via het digitaal stelsel Omgevingswet. Deze verplichting hangt samen met de ontwikkeling van standaarden.

Als het waterschap de waterschapsverordening via het digitaal stelsel omgevingswet wil ontsluiten, dan moet de waterschapsverodening aan standaarden voldoen.

Lees meer over de relatie tussen de instrumenten en het digitaal stelsel Omgevingswet.