Waterschapsverordening: wat verandert er?

De belangrijkste verandering van het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht is dat de waterschapsverordening ook regels kan bevatten over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of zuiveringtechnisch werk. Onder de Waterwet waren lozingen van stoffen en warmte volledig via rijksregels geregeld.

Algemene regels moeten in de waterschapsverordening worden opgenomen. Een apart besluit van het dagelijks bestuur met algemene regels, zoals in de huidige praktijk gebruikelijk is, is niet meer mogelijk. Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid om algemene regels te stellen in de waterschapsverordening wel delegeren aan het dagelijks bestuur op grond van artikel 2.8 Ow.