Wat kan het waterschap in de waterschapsverordening nog meer regelen?

In de waterschapsverordening kan het waterschap regels opnemen die nodig zijn om het watersysteembeheer en de zuiveringstaak goed te kunnen vervullen.

Welke regels kan het waterschap stellen?

Het gaat om:

Een andere pagina beschrijft wat het waterschap moet regelen in de waterschapsverordening.

Vergunningplicht voor lozingsactiviteiten

Het waterschap kan in de waterschapsverordening een vergunningplicht opnemen voor het lozen van afvalwater of koelwater afkomstig van milieubelastende activiteiten. Hierbij gaat het om directe lozingen op het oppervlaktewater of een zuiveringtechnisch werk. Dit staat in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), artikel 2.15, lid 2, onder a. Dit kan voor watersystemen die in beheer zijn bij het waterschap. Voorwaarde is dat de vergunningplicht nodig is vanwege het uitvoeren van taken op het gebied van beheer van watersystemen en waterketenbeheer.

In de waterschapsverordening moet het algemene toetsingskader voor wateractiviteiten zijn opgenomen. Dit moet gebeuren als de vergunningplichtige activiteit gevolgen kan hebben voor een krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam. Dit volgt uit artikel 6.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Mogelijkheid maatwerkvoorschriften

Wijst het waterschap in de waterschapsverordening activiteiten aan waarvoor algemene regels gelden? Dan is er de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften vast te stellen (artikel 4.5 Ow).

Die maatwerkvoorschriften kunnen de algemene regels aanvullen of daarvan afwijken. Ook kan het waterschap bepalen dat vergunningvoorschriften kunnen worden gesteld in aanvulling op of in afwijking van de algemene regels.

Maatwerkregels

Met een maatwerkregel kan het waterschap in de waterschapsverordening afwijken van de algemene rijksregels of provinciale regels die voor een gebied of activiteit gelden (artikel 4.6 Ow).

Dit kan alleen als het Rijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) of de provincie (omgevingsverordening) hiervoor de bevoegdheid geeft. Rijk en provincie bepalen ook binnen welke bandbreedte de maatwerkregels kunnen worden gesteld.

Het Rijk maakt maatwerkregels mogelijk voor:

  • lozingsactiviteiten op oppervlaktewater in beheer bij het waterschap die afkomstig zijn van milieubelastende activiteiten (artikel 2.12 Bal)
  • lozingsactiviteiten op een zuiveringtechisch werk die afkomstig zijn van milieubelastende activiteiten (artikel 2.12 Bal)

Als het waterschap maatwerkregels stelt, dan betekent dat dus dat er aanvullende regels gelden bovenop de regels die in het Bal, Bbl of omgevingsverordening zijn opgenomen. Of regels die afwijken van de regels van het Bal, Bbl of omgevingsverordening.

Aanwijzen adviseurs procedure omgevingsvergunning

Wijst het waterschap in de waterschapsverordening activiteiten aan waarvoor een vergunning nodig is? Dan kunnen adviseurs worden aangewezen (artikel 16.15, lid 2, Ow). Adviseurs zijn bestuursorganen of andere instanties die in de gelegenheid worden gesteld om advies uit de brengen over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor die wateractiviteit.