Aanvullingsspoor geluid

Het Aanvullingsspoor geluid Omgevingswet vult het hoofdspoor aan en bestaat uit de Aanvullingswet geluid, het Aanvullingsbesluit geluid en de Aanvullingsregeling geluid. Deze 3 behandelen we in de volgende volgorde: de meest actuele (Aanvullingsregeling geluid) bovenaan en het fundament (de Aanvullingswet geluid) onderaan.

Aanvullingsregeling geluid

De internetconsultatie van de aanvullingsregeling geluid Omgevingswet is nog niet gestart.

Aanvullingsbesluit geluid

De internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet sloot op 8 april 2019.

Inhoud

Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Het wijzigt ook het Omgevingsbesluit (Ob) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

De regels gaan over dezelfde geluidbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer tot 2021 reguleren. Het gaat om industrieterreinen, wegen en spoorwegen. Het Aanvullingsbesluit geluid bevat instructieregels voor:

  • het beheersen van geluid van deze geluidbronnen (geluidproductieplafonds of basisgeluidemissie)
  • het toelaten van geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van deze geluidbronnen
  • sanering van te hoge geluidbelastingen langs decentrale infrastructuur

Aanvullingswet geluid

Op 2 juli 2019 heeft de Tweede Kamer de Aanvullingswet geluid Omgevingswet aangenomen.

Op 24 april 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Nota van wijzing voor het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid aan de Tweede Kamer aangeboden:

Op 5 oktober 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden:

Inhoud

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet past de Omgevingswet aan. Bij de aanpassing gelden de algemene verbeterdoelen van de stelselherziening. Daarnaast is het voorkomen van de onbeheerste groei van geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen een belangrijk doel. Andere doelen voor de bescherming tegen geluid zijn het verlagen van bestaande hoge geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen (sanering) en het bevorderen van bronbeleid.

Voor het halen van de doelen staan in de Aanvullingswet geluidregels over:

  • verplichte omgevingswaarde gemeente voor geluidproductie industrieterrein (artikel 2.11a)
  • verplichte omgevingswaarde provincie voor geluidproductie wegen en aangewezen lokale spoorwegen (artikel 2.13a) en industrieterreinen (artikel 2.12a)
  • verplichte omgevingswaarden Rijk voor geluidproductie wegen in beheer bij het Rijk en hoofdspoorwegen (artikel 2.15, tweede lid)
  • beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (artikel 2.16, eerste lid onderdeel c; artikel 2.17, eerste lid, onderdeel c; artikel 2.18, eerste lid, onderdeel f; artikel 2.19, derde lid onderdeel b), voor het beschermen van de gezondheid (artikel 2.28, onderdeel d)

Systematiek met geluidproductieplafonds

Sinds 2012 geldt er een systematiek met geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen. Dit staat in de Wet milieubeheer. De Omgevingswet zet deze systematiek door. Deze systematiek gaat ook voor provinciale wegen gelden. De geluidregels voor lokale infrastructuur, industrieterreinen en geluidgevoelige gebouwen veranderen ook. Dit gebeurt in overleg met onder meer het InterProvinciaal overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Brief over voorgenomen aanpassing geluidregels

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer met een brief (Kst. 33 118, nr. 113) geïnformeerd over de voorgenomen aanpassing van de geluidregels. De brief benadrukt het eenvoudigere normenkader.

Meer informatie

Tweedekamer.nl met overzicht van voortgang