Over het programma

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk.

Over het programma Aan de slag met de Omgevingswet

De partners gaan samen de uitdaging aan om 355 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken.

Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

 • te informeren over de bedoelingen van de wet
 • hen bewust te maken van de gevolgen van de wet
 • het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet

Iedereen beschikt zo over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving.

Het programma werkt vraaggestuurd, op grond van behoeften van de overheden, initiatiefnemers en belanghebbenden. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet.

Zo zorgen we met elkaar voor een mooiere, schonere en veilige leefomgeving.

Organisatie van het programma

De opdrachtgever voor het programma Aan de slag met de Omgevingswet is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Rijkswaterstaat is de coördinerend opdrachtnemer namens alle partners: de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk. Bij het programma werken medewerkers die afkomstig zijn van verschillende overheden. De programmaraad stuurt het gezamenlijke programma aan. Daarnaast organiseren de koepels ook zelf activiteiten voor hun achterban.
Organogram Omgevingswet

Het programma startte officieel in de zomer van 2015 met het tekenen van het bestuursakkoord door de partners.

De samenwerking

Bij de ondersteuning van de invoering van de wet werkt het programma Aan de slag met de Omgevingswet nauw samen met uiteenlopende partners. Met elkaar werken we zoveel mogelijk in de geest van de wet (samen): integraal, vraaggestuurd en erop gericht dat de eindgebruikers straks goed met de wet uit de voeten kunnen. Die eindgebruikers zijn belanghebbenden en initiatiefnemers en dat kan iedereen in Nederland zijn.

Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet

Het programma Aan de Slag met de Omgevingswet stelt nadrukkelijk de gebruiker centraal. Het programma heeft daarom begin 2017 de strategische klankbordgroep digitalisering Omgevingswet ingericht. Hier gaan gebruikers op strategisch niveau in gesprek over het programma. Gebruikers vanuit overheden, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld nemen deel.

De besproken onderwerpen raken belangrijke thema's en onderwerpen rondom digitalisering en de Omgevingswet. Denk hierbij aan e-overheid of toepasbaarheid. Dorine Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur van het Kadaster) treedt op als onafhankelijk voorzitter. Zij houdt Erik Jan van Kempen (programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) op de hoogte van de strategische gesprekken en de adviezen die de klankbordgroep geeft ten behoeve van de Programmaraad. Heleen Groot neemt als directeur van het implementatieprogramma deel aan elke vergadering. Ze legt zo actief de verbinding met deze belangrijke groep gebruikers. De klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Leden

 • Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en Milieu Federaties
 • Arnoud van Vliet, secretaris-directeur Waterschap Hollandse Delta
 • Camille van der Harten, directeur GeoBusiness Nederland
 • Dirk van Roode, public policy manager Nederland ICT
 • Hennie Brands, manager Ministerie van Economische Zaken
 • Henri Meijdam, directeur Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Jan van den Broek, secretaris VNO-NCW
 • Nanine Carree, directeur architectenbureau, BNA
 • Nicolette Zandvliet, juridisch beleidsmedewerker, NEPROM
 • Reindert Hoek, gemeentesecretaris Leeuwarden, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Richard Tieskens, directeur Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf
 • Rob van der Velden, voorzitter BNSP
 • Wim Schouten, secretaris technische zaken/veiligheidsadviseur, Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche

Programmaraad

Heleen Groot
Heleen Groot, 
Programmadirecteur

Eugene Meuleman
Eugene Meuleman,
Programmamanager bij Unie van Waterschappen

Kristel Lammers
Kristel Lammers,
Programmamanager bij Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Tjeerd Kampstra
Tjeerd Kampstra,
Programmadirecteur bij het Interprovinciaal Overleg

Bert Uffen
Bert Uffen,
Directeur Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dré Veelenturf
Dré Veelenturf, 
Programmamanager Invoeringsondersteuning en Communicatie

Arjan Nijenhuis

Arjan Nijenhuis,
Relatiemanager Omgevingswet

Geert Koskamp,
Veranderopgave Rijk

Paul Pestman,
Eenvoudig Beter