Invoeringsbesluit: intrekking besluiten

In het Invoeringsbesluit Omgevingswet staat welke besluiten worden ingetrokken bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Deze besluiten gaan geheel op in de Omgevingswet of de vier AMvB's. Het gaat om de volgende besluiten:

 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Besluit algemene regels milieu mijnbouw
 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
 • Besluit beheer winningsafvalstoffen
 • Besluit derogatie luchtkwaliteitseisen
 • Besluit energieprestatie gebouwen
 • Besluit emissiearme huisvesting
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen
 • Besluit externe veiligheid transportroutes
 • Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
 • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv
 • Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
 • Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
 • Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Besluit lozing afvalwater huishoudens
 • Besluit maatregelen richtwaarden luchtkwaliteitseisen
 • Besluit milieu-effectrapportage
 • Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 • Besluit nadere omschrijving begrip autowrakken
 • Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
 • Besluit ruimtelijke ordening
 • Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 • Besluit uitvoering EG-richtlijn nationale emissieplafonds
 • Besluit omgevingsrecht
 • Besluit ontgrondingen in rijkswateren
 • Besluit risico's zware ongevallen 2015
 • Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen
 • Bouwbesluit 2012
 • Infiltratiebesluit bodembescherming
 • Registratiebesluit externe veiligheid
 • Stortbesluit bodembescherming
 • Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
 • Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten