Van een groot aantal losse wetten naar 1 Omgevingswet

Een groot aantal wetten gaat op in de Omgevingswet. Welke dat precies zijn vindt u in de tabel hieronder.

Een groot aantal wetten zullen geheel of gedeeltelijk opgaan in de Omgevingswet. Het zit als volgt in elkaar:

  • Wanneer een wet volledig opgaat in de Omgevingswet, wordt die wet ook volledig ingetrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wetten worden ingetrokken via de Invoeringswet Omgevingswet.
  • Wetten die grotendeels opgaan in de Omgevingswet, worden niet ingetrokken. Sommige onderdelen, zoals hoofdstukken, komen wel te vervallen. Dit is het geval bij de Waterwet.
  • Van sommige wetten gaat een onderdeel op in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld bij de Mijnbouwwet.
Wetten die geheel of grotendeels opgaan in de Omgevingswet
Wet Wordt ingetrokken
Belemmeringenwet landsverdediging Via Invoeringswet (art. 3.1)
Belemmeringswet privaatrecht Via Invoeringswet (art. 3.1)
Crisis- en herstelwet Via Invoeringswet (art. 3.1)
Interimwet stad en Milieubenadering Via Invoeringswet (art. 3.1)
Ontgrondingenwet

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Planwet verkeer en vervoer Via Invoeringswet (art. 3.1)
Spoedwet wegverbreding

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Tracéwet

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Waterwet (een groot deel van de Waterwet vervalt)

Via Invoeringswet (art. 2.27)

Wet algemene bepalingen omgevingswet

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Wet ammoniak en veehouderij

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Wet geurhinder en veehouderij

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Wet inzake de luchtverontreiniging

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Wet ruimtelijke ordening

Via Invoeringswet (art. 3.1)

Wetten die via Aanvullingswet sporen in de Omgevingswet opgaan
Wet Wordt ingetrokken bij
Wet bodembescherming Aanvullingswet bodem
Wet geluidhinder (+ hoofdstuk 11 Milieubeheer) Aanvullingswet geluid
Wet natuurbescherming Aanvullingswet natuur
Onteigeningswet Aanvullingswet grondeigendom
Wet voorkeursrecht gemeenten Aanvullingswet grondeigendom
Wet inrichting landelijk gebied Aanvullingswet grondeigendom
Wet agrarisch grondverkeer Aanvullingswet grondeigendom
Wetten waarvan onderdelen in de Omgevingswet opgaan
Wet
Elektriciteitswet
Gaswet
Mijnbouwwet
Monumentenwet 1988
Spoorwegwet (inclusief spoorwegwet 1875)
Waterstaatswet 1900
Wet lokaal spoor
Wet bereikbaarheid en mobiliteit
Wet luchtvaart
Wet milieubeheer
Woningwet