Innovatiespoor

UIVO-I (Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet – Interbestuurlijk) werkt met 6 werkpakketten. Het werkpakket Innovatiespoor is bedoeld om de samenwerking tussen bevoegde gezagen en de markt, onderwijs en wetenschap te stimuleren. De Omgevingsgame Buurtje Bouwen, eerste prijswinnaar van de eerste Hackaton, is een voorbeeld van die samenwerking.

Doel werkpakket innovatiespoor

Het uitgangspunt van het innovatiespoor is ervoor te zorgen dat bevoegde gezagen de samenwerking aangaan met de markt, onderwijs en wetenschap. Zodat kennis over nieuwe technologieën en werkwijzen binnen het omgevingsdomein zo goed mogelijk gebruikt kan worden. Anders dan in de ketenpilots wordt er in het innovatiespoor veel meer 'out of the box' gedacht.

Het digitaal stelsel Omgevingswet en de informatiesystemen van Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsdiensten maken over het algemeen gebruik van 'proven technology' (bewezen technieken).

Het gebruik van innovaties zoals Internet of Things, sensoren, open data en serious gaming maakt het voor alle gebruikers makkelijker om gegevens te verzamelen en te gebruiken. Leveranciers van informatiesystemen voor gemeenten willen de Omgevingswet aangrijpen om innovatiever dan nu is voorzien, aan de gang te gaan. De technologische ontwikkelingen geven daar alle aanleiding voor. Ze bieden een veelheid aan mogelijkheden om nieuwe uitdagende invulling te geven aan de doelstellingen van de Omgevingswet.

2e Prijs hackaton 2017

Opgeleverde producten

  • In oktober 2017 werd al weer de 3e hackaton Omgevingswet georganiseerd. Tijdens een hackaton bouwen ontwerpers en ontwikkelaars aan nieuwe informatie- en dienstconcepten. Deze concepten worden gebruikt voor het nieuwe Omgevingsloket.
    • eerste editie hackaton
    • tweede editie hackaton
    • derde editie hackaton
  • Serious game. Omgevingsgame Buurtje Bouwen: een educatieve game waarmee je de basisprincipes van de Omgevingswet leert.