Steiger in de ringvaart


Kan het aanvragen van een vergunning voor een steiger in de Ringvaart Haarlemmermeer makkelijker worden gemaakt? De pilot 'Steiger in de Ringvaart' onderzoekt dit. Bij de pilot zijn de gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland betrokken.

steiger in ringvaart 3

Beschrijving

Om de gemeente Haarlemmermeer loopt een ringvaart/ringdijk van 62 kilometer lang. Regelmatig heeft een bewoner of bedrijf de wens om een steiger aan te leggen in de Ringvaart, zodat daar een boot kan aanmeren. Hiervoor moet de bewoner/het bedrijf een vergunning aanvragen bij drie bevoegde gezagen: de gemeente Haarlemmermeer, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Noord-Holland.

steiger in ringvaart 2

Op dit moment moet de vergunningaanvrager zelf bij alle drie de gezagen de vergunning aanvragen en daarbij soms drie keer de gegevens aanleveren. Na de aanvraag kan het per keer tot 26 weken duren voordat de vergunning wordt verleend. Omdat de vergunning drie keer moet worden aangevraagd kunnen dingen verkeerd gaan. Soms geeft het ene bevoegd gezag wel toestemming en het ander niet.

steiger in ringvaart 6

De drie bevoegde gezagen ontdekten dat de nieuwe Omgevingswet kansen biedt om anders en beter te werken. Met als uitgangspunt 'Leren door (samen) te experimenteren!' is besloten om nu al in de vorm van een pilot aan de slag te gaan.

steiger in ringvaart 5

Welke ervaringen zijn inmiddels opgedaan?

Regelgeving

De regelgeving van de drie bevoegd gezagen is inmiddels naast elkaar gelegd. Uitkomst hiervan was dat deze geen tegenstrijdigheden bevatten, maar wel verschillen in definities en terminologie. De komende tijd worden de drie regelgevingen beter op elkaar afgestemd. Door de regelgevingen te uniformeren en waar mogelijk te dereguleren. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om zaken in bepaalde situaties vergunningsvrij te kunnen maken.

Snelserviceformule

De huidige wijze van vergunning verlenen is afgestemd op de klant-serviceformulesDe klassieke vergunningaanvraag komt neer op het uitdrukkelijk vragen van toestemming voor iets waarvan je vooraf weet dat het mag. Toch moet daarvoor een vergunning worden verleend. Uit de klant-serviceformules kwam naar voren dat deze manier van werken  waarschijnlijk wordt vervangen door de 'snelserviceformule'. In deze formule wordt snel (mogelijk in enkele dagen) duidelijk of het definitief mag.

Ontwerpformule

De overige aanvragen zullen dan via de 'ontwerpformule' gaan lopen.  Er zal  in goed overleg tussen aanvrager en bevoegd gezag gekeken worden naar een passende mogelijkheid. Als die gevonden is, dan is de vergunningaanvraag vervolgens binnen 8 weken afgerond. De komende maanden zullen deze scenario's door de drie bevoegd gezagen samen verder worden uitgewerkt tot concrete werkprocessen.

Loket

Hoe gaat het nieuwe loket eruit zien? Duidelijk is dat het startpunt de kaart is en dat deze veel aanvullende informatie gaat bevatten die vanuit de informatiehuizen al bekend is. Met een paar eenvoudige aanvullende vragen moet het voor een aanvrager mogelijk zijn om snel te weten te komen of het op een specifieke plaats mogelijk is om een steiger aan te leggen. En onder welke voorwaarden het mogelijk is. Of dat het niet mogelijk is. Omdat bijvoorbeeld de doorvaart door de steiger te smal wordt.

Het kan ook zo zijn dat het volgens de regelgeving niet mag. En dat het misschien met enkele aanpassingen toch mogelijk is. Na de uniformeringsslag met de regelgeving zal het duidelijker zijn welke verschillende scenario's voorde afhandeling bestaan. Op basis daarvan wordt er een ontwerp gemaakt waarin de drie vergunningaanvragen die er in de huidige situatie zijn, gecombineerd worden tot 1 vergunningaanvraag.


Doelgroep
Gemeente, Provincie, Waterschap
Anders werken
Integraal werken
Fase
Lopend
Provincie
Noord-Holland
Omgevingsthema
Water

Contactgegevens

Contactpersoon: Albert Bouma
albert.bouma@haarlemmermeer.nl