Wat staat er in de Omgevingswet over regionale samenwerking?

Algemeen

  • Een bestuursorgaan moet rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en zonodig afstemmen.
  • Bestuursorganen kunnen taken en bevoegdheden gezamenlijk uitoefenen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van een gezamenlijk omgevingsplan/intergemeentelijke omgevingsvisie. Daarbij wordt niet voorzien in een overdracht van taken of bevoegdheden.

Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma

  • In een omgevingsvisie, omgevingsplan en programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.
  • Het bevoegde bestuursorgaan voert voorafgaand aan het geven van een instructie overleg met het bestuursorgaan tot wie de instructie zal zijn gericht.

Projectbesluit, vergunningverlening en handhaving

  • Andere bestuursorganen kunnen adviseur zijn bij een aanvraag om een omgevingsvergunning. De voorgenomen beslissing heeft dan advies nodig  of advies met instemming.
  • Bij een projectbesluit zijn andere bestuursorganen adviseur, als een onderdeel betrekking heeft op bevoegd gezag. In het projectbesluit wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken. Ook de resultaten van de uitgevoerde verkenning staan in het projectbesluit.
  • Goede afstemming tussen handhavende bevoegde bestuursorganen.