Belemmeringengebied buisleidingen met gevaarlijke stoffen

Een belemmeringengebied buisleiding is bedoeld voor de veiligheid en het onderhoud van buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Vanwege de veilige werking van de buisleiding zijn in het belemmeringengebied buisleidingen beperkingen gesteld. Dit geldt voor het bouwen van bouwwerken en het toelaten van activiteiten die van invloed kunnen zijn op de buisleiding. Dit is geregeld in paragraaf 5.1.2.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Omvang belemmeringengebied

De omvang van een belemmeringengebied buisleidingen in het omgevingsplan is minimaal 5 meter aan weerszijden van de buisleiding, gemeten vanuit het hart ervan. Voor een buisleiding voor aardgas met een druk tussen 1.600 en 4.000 kPa is een belemmeringengebied van 4 meter aan weerszijden van de buisleiding voldoende.

Voor buisleidingen geldt ook een afstand voor het plaatsgebonden risico en voor aandachtsgebieden.

Veiligheid van de buisleiding afwegen bij het omgevingsplan

De instructieregel voor het belemmeringengebied buisleidingen verplicht de gemeenteraad om het belang van de veiligheid van de buisleiding mee te nemen in de afweging bij het vaststellen van een omgevingsplan. De veiligheid van de buisleiding mag niet worden geschaad door activiteiten toe te laten die van invloed kunnen zijn op de ongeschonden toestand en werking van de buisleiding.

Geen gebouwen

Binnen een belemmeringengebied buisleidingen zijn geen gebouwen toegestaan. Dat geldt niet voor een beperkt kwetsbaar gebouw of een kwetsbaar gebouw dat functionele binding heeft met de buisleiding. Uiteraard moeten deze gebouwen de veiligheid van de buisleiding niet schaden. Dit bouwverbod is nodig voor het onderhoud van de buisleiding. Activiteiten die invloed kunnen hebben op de ongeschonden toestand en werking van de buisleiding worden ook niet toegelaten binnen een belemmeringengebied. Voor mechanische graafwerkzaamheden gelden andere regels.

Mechanische graafwerkzaamheden

Alle mechanische graafwerkzaamheden vallen onder het bereik van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (Wibon). Hiervoor gelden wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen. Om deze reden zijn de graafwerkzaamheden als bedoeld in artikel 1 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten in dit artikel uitgesloten van deze regels in het Bkl.

Andere activiteiten

Ook andere activiteiten kunnen van invloed zijn op de veiligheid van de buisleiding. Denk aan planten en rooien van diepwortelende beplanting, plaatsen van lichtmasten, wegwijzers, straatmeubilair en dergelijke en indrijven van voorwerpen in de bodem. Voor zover die werkzaamheden niet onder de Wibon vallen, mag volgens deze instructieregel het belang van de veiligheid niet worden geschaad. Hoe dit belang wordt ingevuld is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

Geen verplicht vergunningenstelsel

In het Bkl is het niet verplicht om een vergunningenstelsel op te nemen in het omgevingsplan. De gemeenteraad is vrij om dit op een andere wijze in te vullen. Een logische keuze bij het invullen hiervan is om bij de voorbereiding of de uitvoering de expertise van de exploitant van de buisleiding te betrekken.

Lees meer over de regelgeving over buisleidingen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet op de website van InfoMil.