Externe veiligheid in de omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten nemen hun beleid over omgevingsveiligheid op in hun omgevingsvisie.

Belangrijkste beleid in omgevingsvisie

De omgevingsvisie bevat het belangrijkste beleid voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten, provincies en het Rijk moeten ook externe veiligheid meenemen bij hun afwegingen voor de omgevingsvisie.

Nadenken over locaties of afstanden

Als de gemeente in een vroeg stadium naar veiligheid kijkt, kan ze bijvoorbeeld een minder risicovolle locatie voor een fabriek zoeken. Of ze kan zorgen voor voldoende afstand tussen een risicobron en een kwetsbaar gebouw of kwetsbare locatie. Dit helpt om het aantal mogelijke slachtoffers bij een ongeval te verminderen.

Handleiding omgevingsveiligheid in omgevingsvisie gemeente

Gemeenten kunnen de handleiding Aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie. In januari 2018 is de handleiding aangepast. De handleiding helpt gemeenten bij het maken van keuzes voor de omgevingsvisie op het gebied van omgevingsveiligheid. Deze handleiding is een coproductie van het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het programma Impuls Omgevingsveiligheid en Ontwerp Veilige Omgeving. Het document is samengesteld op basis van ervaringen uit 6 gemeentelijke pilots met uiteenlopende risicoprofielen.


Zie ook

De aanpak bouwsteen omgevingsveiligheid voor de gemeentelijke omgevingsvisie helpt je bij het onderdeel omgevingsveiligheid in de Omgevingsvisie.

Voor de veiligheidsregio's is een Handreiking inbreng veiligheidsregio's in omgevingsvisies opgesteld.

In 2010 is er een toolbox beleidsvisie externe veiligheid opgesteld, die kan helpen bij de omgevingsvisie.