Geluid in algemene rijksregels milieubelastende activiteiten

Het aantal algemene rijksregels (maatregelen) voor milieubelastende activiteiten gericht op geluid is beperkt. Dat komt doordat geluid vooral invloed op de directe leefomgeving heeft. De aanpak van geluid speelt daarom vooral op lokaal niveau. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) heeft vooral locatieonafhankelijke regels over milieubelastende activiteiten.

Maatregelen geluidemissie beperken

In hoofdstuk 4 van het Bal staat een aantal activiteiten waarvoor maatregelen gelden om de geluidsemissie te beperken. In hoofdstuk 3 van het Bal vindt u per paragraaf een 'richtingaanwijzer' die aangeeft welke regels van hoofdstuk 4 van het Bal gelden.

De basis van deze locatieonafhankelijke regels zijn de Beste Beschikbare Technieken (BBT) en kunnen ook gelden voor vergunningplichtige milieubelastende activiteiten.

Activiteiten uitvoeren in een gesloten ruimte

Deze maatregel (die vaak mede geldt vanwege het beperken van de emissie naar de lucht) geldt voor de volgende activiteiten:

  • stralen van metalen (artikel 4.227 Bal)
  • lassen van metalen (artikel 4.265 Bal)
  • mechanisch of thermisch bewerken van metalen (artikel 4.297 Bal)
  • mechanisch bewerken van steen (artikel 4.313 Bal)
  • mechanisch bewerken van diverse materialen (artikel 4.329 Bal)
  • proefdraaien van verbrandingsmotoren (artikel 4.368 Bal)

Traumahelikopter

Voor de activiteit 'traumahelikopter' behorende bij de milieubelastende activiteit 'ziekenhuis' (artikel 3.256 Bal) staan regels in paragraaf 4.56 van het Bal. In artikel 4.664 staan regels voor het bronvermogen voor het beperken van de geluidemissie. In artikelen 4.665 en 4.666 voor het gebruik.

Maatwerk mogelijk

Net als voor andere omgevingsaspecten biedt het Bal een algemene mogelijkheid voor het bevoegd gezag om af te wijken van de bepalingen van het Bal. Dit kan om een andere of nadere invulling van de algemene regel gaan.

Meer informatie over maatwerk op algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten vindt u hier:

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal is gekoppeld aan de oogmerken van artikel 2.2 van het Bal. Voor geluid is dit het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van geluidemissies. Een bedrijf heeft de plicht om vooraf na te gaan hoe het geluidhinder kan voorkomen. Preventieve maatregelen moet het bedrijf sowieso nemen. Onder de zorgplicht vallen ook good housekeeping-maatregelen, zoals het zoveel mogelijk gesloten houden van ramen en deuren.