Geur in algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten

Er staan niet veel algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten over geur in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De aanpak van geur speelt vooral op lokaal niveau. Bij een klein aantal activiteiten zijn wel maatregelen opgenomen om de geuremissie te beperken.

Maatregelen geuremissie beperken

De maatregelen voor het beperken van geuremissie staan in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).  Dit zijn vooral locatieonafhankelijke regels. Het oogmerk van deze regels is het beschermen van de gezondheid en het voorkomen of beperken van geur (artikel 2.2 lid 1 Bal). Veelal gaat het daarbij om maatregelen die gericht zijn op het beperken van emissies naar de lucht. Omdat emissies naar de lucht de oorzaak kunnen zijn van geurhinder, dragen dit soort maatregelen bij aan het beperken van de geurhinder.

Hoofdstuk 3 van het Bal wijst milieubelastende activiteiten aan. De inhoudelijke regels staan in hoofdstuk 4. In de richtingaanwijzer bij de milieubelastende activiteiten in hoofdstuk 3 van het Bal staat welke paragrafen van hoofdstuk 4 van het Bal gelden. De basis voor de regels in hoofdstuk 4 van het Bal zijn de Beste Beschikbare Technieken (BBT).

Afvoer bovendaks en omhooggericht

In het Bal staat vaak de maatregel dat afvoer van geuremissies bovendaks en omhooggericht moet plaatsvinden. Dit voorschrift staat bij de volgende activiteiten:

  • grafische processen (artikel 4.178 Bal)
  • aanbrengen van lagen op metaal (artikel 4.202 Bal)
  • smelten en gieten van metalen (artikel 4.217 Bal)
  • reinigen, coaten en lijmen van diverse materialen (artikel 4.347 Bal)
  • mestbehandelingsinstallatie (artikel 4.862 Bal)
  • werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk (artikel 4.1226 Bal)

Maatregelen polyesterharsverwerking

Bij de activiteit 'polyesterhars verwerken' staan andere maatregelen in het Bal genoemd (artikel 4.401 Bal). Dit zijn maatregelen om de emissies van styreen te beperken. Zoals het toepassen van harsen met additieven die verdamping van styreen bij het uitharden beperken. Of overschakelen op een vacuümfoliesysteem.

Polyesterhars, styreen en geur

Een van de stoffen bij de verwerking van polyesterhars is styreen (ofwel ethenylbenzeen). Dit is een bij kamertemperatuur kleurloze vloeistof met een onaangename geur. Het is een grondstof voor een groot aantal kunststoffen. Ook doet het dienst als oplosmiddel. En het is een tussenproduct bij de productie van fijnchemicaliën, zoals geneesmiddelen.

Maatregelen mestbehandelingssysteem

Het hygiëniseren van dierlijke mest kan leiden tot geurhinder. Het bedrijf voert dit hygiëniseren daarom uit in een gesloten ruimte of gesloten systeem (artikel 4.863 Bal).

Maatregelen werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk

Tijdens het boren met een verplaatsbaar mijnbouwwerk kunnen stoffen gebruikt worden die geuroverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen de stoffen die tijdens het boorproces omhoog komen geuroverlast veroorzaken bijvoorbeeld omdat hier zwavelverbindingen in zitten.

In artikel 4.1126 van het Bal staan daarom maatregelen om geurhinder op het land te voorkomen. Het bedrijf gebruikt geen stoffen die buiten het terrein geurhinder kunnen veroorzaken. Transportleidingen bevatten zo min mogelijk flensverbindingen.

Decentrale regels

Geur regelt het Rijk dus beperkt in het Bal. De gemeente kan voor deze milieubelastende activiteiten ook geurregels vastleggen in het omgevingsplan.

Maatwerk

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de overheid voor alle activiteiten maatwerk voor geur kan stellen. Zij kan bijvoorbeeld met een maatwerkvoorschrift een geuronderzoek vragen of geurmaatregelen vaststellen. Zo kan een gemeente in een maatwerkvoorschrift aanvullende eisen stellen aan het beperken van geuremissie vanuit een installatie voor het uitvoeren van grafische processen.

Lees meer over de maatwerkregel en het maatwerkvoorschrift. En het verschil tussen maatwerkregel en maatwerkvoorschrift.

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal is gekoppeld aan de oogmerken van artikel 2.2 van het Bal. Voor geur is dit dus het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van geuremissies. Een bedrijf heeft de plicht om vooraf na te gaan hoe ze geurhinder kan voorkomen. Preventieve maatregelen moet het bedrijf sowieso nemen. Dit is bijvoorbeeld het sluiten van ramen in een hal vóór het begin van de activiteit, om geurhinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Onder de specifieke zorgplicht vallen ook good-housekeepingmaatregelen. Als het bedrijf bijvoorbeeld een ontgeuringsinstallatie heeft, dan moet het bedrijf deze goed onderhouden. Bijvoorbeeld het periodiek reinigen van filters. Dit onderhoud zorgt ervoor dat de ontgeuringsinstallatie goed blijft functioneren.

Lees meer over zorgplicht in de Omgevingswet.

Vergunningplicht en beoordelingsregels

In hoofdstuk 3 van het Bal staat wanneer er een vergunningplicht geldt voor een milieubelastende activiteit. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor geur voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.