Regels over geur bij milieubelastende activiteiten

Voor een paar milieubelastende activiteiten staan regels ter beperking van geuruitstoot in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Algemene regels

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan bij een aantal milieubelastende activiteiten regels ter beperking van geuruitstoot (in vaktaal geuremissies). Het oogmerk van deze regels is het voorkomen of beperken van geur (artikel 2.2 lid 1 Bal). Veelal gaat het daarbij om maatregelen die gericht zijn op het beperken van emissies naar de lucht. Omdat emissies naar de lucht de oorzaak kunnen zijn van geurhinder, kunnen dit soort maatregelen bijdragen aan het beperken van deze geurhinder.

Activiteiten

Voor de volgende activiteiten staan geurregels in het Bal:

  • grafische processen (artikel 4.178 Bal)
  • aanbrengen van lagen op metaal (artikel 4.202 Bal)
  • smelten en gieten van metalen (artikel 4.217 Bal)
  • reinigen, coaten en lijmen van diverse materialen (artikel 4.347 Bal)
  • verwerken van polyesterhars (artikel 4.401 Bal)
  • mestbehandelingsinstallatie (artikel 4.862 Bal)
  • werkzaamheden met verplaatsbaar mijnbouwwerk (artikel 4.1226 Bal)

Vaak gaat het om een voorschrift dat bepaalt dat afvoer van geuremissies bovendaks en omhooggericht moet plaatsvinden. Maar bij bijvoorbeeld verwerken van polyesterhars staan ook mogelijke maatregelen genoemd om emissies van styreen te beperken.

Wat is styreen?

Styreen (ofwel ethenylbenzeen) is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof met een onaangename geur. Het is een grondstof voor een groot aantal kunststoffen. Ook doet het dienst als oplosmiddel. En het is een tussenproduct bij de productie van fijnchemicaliën, zoals geneesmiddelen.

Voor de voedingsmiddelenindustrie en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) staan in het Bal regels voor aanleveren van gegevens bij een melding en voor het indienen van een geuronderzoek. Dit geuronderzoek moet voldoen aan de NTA 9065 Meten en rekenen geur. Bij deze activiteiten staan geen regels voor het beperken van geuremissies.

Geur regelt men dus vrijwel niet in het Bal. De gemeente kan voor deze milieubelastende activiteiten ook geurregels vastleggen het omgevingsplan.

Maatwerk mogelijk

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de overheid voor alle activiteiten maatwerk voor geur kan stellen. Bij de voedingsmiddelenindustrie kan bijvoorbeeld uitkomst van geuronderzoek de aanleiding zijn. Bij andere activiteiten kan de overheid met een maatwerkvoorschrift een geuronderzoek vragen of geurmaatregelen vaststellen.

Zo kan een gemeente in een maatwerkvoorschrift aanvullende eisen stellen aan het beperken van geuremissie vanuit een installatie voor het uitvoeren van grafische processen. Dit maatwerkvoorschrift geldt dan specifiek voor dat bedrijf. Het ligt namelijk niet altijd voor de hand de aanvullende eisen in een maatwerkregel in het omgevingsplan om te zetten. De geuroverlast kan bijvoorbeeld afhangen van specifieke processen of technieken die dat bedrijf gebruikt. Dan kan de gemeente het beste een maatwerkvoorschrift gebruiken.

Lees meer over het verschil tussen een maatwerkvoorschrift en een maatwerkregel.

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht uit artikel 2.11 van het Bal is gekoppeld aan de oogmerken van artikel 2.2 van het Bal. Voor geur is dit dus het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van geuremissies. Een bedrijf heeft de plicht om vooraf na te gaan hoe ze geurhinder kan voorkomen. Preventieve maatregelen moet het bedrijf sowieso nemen. Dit is bijvoorbeeld het sluiten van ramen in een hal vóór het begin van de activiteit, om geurhinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Onder de specifieke zorgplicht vallen ook good-housekeepingmaatregelen. Als het bedrijf bijvoorbeeld een ontgeuringsinstallatie heeft, dan moet het bedrijf deze goed onderhouden. Dit onderhoud zorgt ervoor dat de ontgeuringsinstallatie goed blijft functioneren.

Lees meer over zorgplicht in de Omgevingswet.

Meer informatie