Lucht in de Omgevingswet

Doordat we de fysieke leefomgeving gebruiken, ontstaan soms ongewenste neveneffecten. Denk bijvoorbeeld aan luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging kan effect hebben op de gezondheid van mensen en op de natuur. De Omgevingswet bevat instrumenten en regels die de kwaliteit van de binnen- en buitenlucht bewaken en beschermen.

Wetsinstrumenten lucht

Voor lucht zijn de volgende wetsinstrumenten van belang:

Toetsing luchtkwaliteit

Er zijn locaties waar nooit toetsing van de luchtkwaliteit nodig is en aandachtsgebieden waar juist extra monitoring noodzakelijk is.

De betekenis van NIBM

Sommige projecten of activiteiten dragen maar weinig bij aan luchtverontreiniging: 'niet in betekenende mate', ofwel NIBM.

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een aantal wijzigingen rond het thema lucht.

Milieubelastende activiteit in het Bal

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat regels voor lucht bij milieubelastende activiteiten.

Bouwactiviteit in het Bbl

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels die een goede binnenlucht moeten waarborgen en verontreiniging van de buitenlucht beperken.