Lucht in de omgevingsvisie

Langetermijndoelstellingen voor luchtkwaliteit leggen overheden vast in de omgevingsvisie. Dit omdat gezonde lucht is een belangrijk basisvoorwaarde voor wonen, werken en de gezondheid.

Lucht als integraal onderdeel

De omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie van het Rijk, de provincie of de gemeente kan het onderwerp lucht aan de orde komen. Luchtkwaliteit kan dan een integraal deel uitmaken van onderwerpen als gezondheid, bereikbaarheid en het gewenste woon- en leefklimaat.

Ambitieniveau

In een omgevingsvisie kan bijvoorbeeld de ambitie staan om toe te werken naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) voor bijvoorbeeld fijnstof (PM10 en PM2,5). Maar zelfs bij concentraties onder de advieswaarden van de WHO kan luchtverontreiniging de gezondheid nog steeds aantasten en tot vroegtijdige sterfte leiden.

Door een verdere en permanente verbetering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de advieswaarden van de WHO is er nog veel gezondheidswinst te halen. Dit is een ambitie: een stip op de horizon en dus geen lokale omgevingswaarde.

Ambities vastleggen in omgevingsvisie

In steden draagt het verkeer belangrijk bij aan de luchtverontreiniging. Een gemeente kan ambities en doelen in de omgevingsvisie vastleggen om deze bijdrage te verkleinen. Zo kan de gemeente in de omgevingsvisie de ambitie vastleggen om vervuilend vervoer uit de (binnen)stad te weren. En openbaar vervoer en fietsen te stimuleren.