Lucht en projectbesluit

Voor het projectbesluit kunnen normen en regels gelden voor luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld bij de aanleg of wijziging van een autoweg.

Wanneer is lucht onderdeel van projectbesluit?

Niet bij alle projecten zal het aspect lucht standaard aan de orde zijn. Een voorbeeld is het verhogen van een primaire waterkering. Maar bij bijvoorbeeld een wegproject zal het aspect lucht wel van belang zijn. Het projectbesluit beschrijft dan op welke wijze bij de vaststelling van het projectbesluit rekening is gehouden met het aspect lucht. Als er maatregelen nodig zijn voor de kwaliteit van de buitenlucht, dan beschrijft het projectbesluit de te nemen maatregelen.

Luchtkwaliteitsonderzoek

Een luchtkwaliteitsonderzoek is een onderdeel van het projectbesluit. Maar het is niet nodig als dit onderzoek al heeft plaatsgevonden in een ander kader. Bijvoorbeeld tijdens de verkenningsfase in een opgesteld plan-mer. Of in het project-mer dat is opgesteld voor het ontwerp projectbesluit. Het ligt dan voor de hand de resultaten daarvan in het projectbesluit op te nemen. Het aspect lucht kan in het mer ook onderdeel zijn geweest van de beoordeling van het aspect gezondheid.

Rijksomgevingswaarden

Een onderdeel van het projectbesluit is, hoe de initiatiefnemer voorkomt dat een (dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde plaatsvindt. Dit moet in de volgende gevallen (paragraaf 5.1.4.1 Besluit kwaliteit leefomgeving):

  • bij de aanleg of uitbreiding van auto(snel)wegen en lange wegtunnels
  • in aandachtsgebieden. Beoordeling van de luchtkwaliteit is nodig als:
    • in het projectbesluit activiteiten staan die kunnen leiden tot een verhoging van de concentratie van stikstofoxide (NOx) of fijnstof (PM10)
    • het omgevingsplan in een aandachtsgebied ligt

Dit volgt uit paragraaf 5.1.4.1 en artikel van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Beoordeling luchtkwaliteit

Beoordeling van de luchtkwaliteit betekent kort gezegd dat het bevoegd gezag motiveert:

  • dat geen omgevingswaarden voor stikstofoxide (NOx) of fijnstof (PM10) of andere stoffen overschreden worden
  • dat de activiteit slechts in niet betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging