Lucht en activiteiten: milieubelastende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat regels voor lucht bij milieubelastende activiteiten. Voor veel milieubelastende activiteiten gelden regels die de stof- en gasuitstoot moeten beperken. Het Bal bevat ook een zorgplicht.

Algemene regels in het Bal

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan bij veel milieubelastende activiteiten regels ter beperking van de uitstoot (in vaktaal: emissies) van stoffen en gassen zoals fijnstof en stikstofoxiden, en ter beperking van geur.

Voorbeelden

Voorbeelden van branches waarbij het Bal milieubelastende activiteiten heeft aangewezen, zijn

 • stookinstallaties en afval(mee)verbrandingsinstallaties
 • veehouderijen
 • voedingsmiddelenindustrie
 • metaalindustrie
 • chemische industrie
 • rubber- en kunststofindustrie
 • grafische industrie
 • papier- en houtindustrie
 • oplosmiddeleninstallaties
 • op- en overslag van stuifgevoelige of bederfelijke goederen

Hiervoor kunnen specifieke regels gelden. Deze staan dan bij de activiteit in hoofdstuk 4 van het Bal genoemd.

Daarnaast kunnen ook generieke regels gelden. Deze staan voor lucht en Zeer Zorgwekkende Stoffen in hoofdstuk 5 van het Bal.

Specifieke zorgplichten

De specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Bal. Deze specifieke zorgplicht is gekoppeld aan de doelen van artikel 2.2 van het Bal. Zo is een doel het beschermen van de kwaliteit van de buitenlucht. Een bedrijf heeft de plicht om vooraf na te gaan hoe ze verontreiniging van de buitenlucht kan voorkomen of beperken. Preventieve maatregelen moet het bedrijf nemen. Zo kan een bedrijf mogelijk de algemene verspreiding van stof (in vaktaal: diffuse stofemissie) uit een hal beperken door deuren en ramen te sluiten. Een ander voorbeeld zijn maatregelen in het kader van vervoermanagement bij bedrijven.

Onder deze zorgplicht vallen ook good housekeeping-maatregelen. Als het bedrijf bijvoorbeeld een naverbrander of een doekenfilter heeft, dan moet het bedrijf deze goed onderhouden. Dit onderhoud zorgt ervoor dat deze nageschakelde techniek goed blijft functioneren.

Activiteiten met regels in Europese verordeningen

Als voor een activiteit luchtregels gelden vanuit Europese verordeningen, dan staan hiervoor geen regels in het Bal. De regels uit de Europese verordeningen gelden direct. Dit is het geval voor installaties gevuld met gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen zoals HFK’s) of ozonlaagafbrekende stoffen (CFK en HCFK). Het gaat hierbij om:

 • brandbeveiliging: stationaire brandbeveiligingsinstallaties en brandblusapparaten
 • elektrische schakelinrichtingen
 • koel-, vries- en warmtepompinstallaties

Meer informatie staat op de InfoMil-pagina Ozonlaagafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen.