Bescherming natuurgebieden

De Omgevingswet bevat instrumenten om natuurgebieden te beschermen. Om welke natuurgebieden gaat het dan?

Natura 2000-gebieden

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermt Natura 2000-gebieden. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de Natura 2000-gebieden aan. Ook legt hij de instandhoudingsdoelstellingen vast (artikel 2.43 Ow). Dit gebeurt in een aanwijzingsbesluit. In Nederland voor ruim 160 gebieden.

Natuurnetwerk Nederland gebieden (NNN)

Het NNN is een samenhangend landelijk ecologisch netwerk. Het is gericht op de bescherming, de instandhouding en zo nodig het herstel van een gunstige staat van instandhouding van:

  • aanwezige dier- en plantensoorten
  • typen natuurlijke habitats
  • leefgebieden van soorten die van nature in Nederland voorkomen

Alle aangewezen Natura 2000-gebieden zijn onderdeel van het NNN. De provincie wijst in de omgevingsverordening de NNN-gebieden aan.

Bijzondere natuurgebieden en landschappen

Naast de Natura 2000-gebieden en NNN kan de minister van LNV in de omgevingsverordening gebieden aanwijzen met bijzondere natuurwaarden of landschappelijke waarden (artikel 2.43 lid 2 en 5 Ow).  Provincies mogen dit ook.