Gebiedsbescherming en de omgevingsvergunning

In de Omgevingswet wordt voor een aantal specifieke activiteiten regels gesteld met betrekking tot bescherming en beheer van natuur.

Er kunnen  algemene rijksregels gelden. Deze staan in hoofdstuk 11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Ook kan er een vergunningplicht zijn. Voor een Natura-2000 activiteit is meestal een omgevingsvergunning  nodig (artikel 5.1 lid 1 sub f Ow).