Zoeken in deze site

Begrip: Kaderrichtlijn water (KRW)

Europese richtlijn die de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater borgt.

Richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

Zie ook de website eur-lex.europa.eu: PbEG 2000, L 327.

Meer informatie leest op de pagina Kaderrichtlijn water.

Begrip: Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

Europese richtlijn die het zeemilieu beschermt tegen schadelijke menselijke activiteiten.

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (PbEU 2008, L 164).

Begrip: Richtlijn overstromingsrisico's (ROR)

Europese richtlijn die negatieve gevolgen van overstromingen beperkt.

Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (PbEU 2007, L 288).

Begrip: Richtlijn industriële emissies (Rie)

Europese richtlijn die milieueisen geeft voor grote milieuvervuilende bedrijven.

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PbEU 2010, L 334).

Begrip: Richtlijn prioritaire stoffen

Europese richtlijn die stoffen aanwijst die een bijzondere bedreiging zijn voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Richtlijn 2013/39/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (PbEU 2013, L 226).

Meer informatie over de Richtlijn prioritaire stoffen.

Begrip: Zwemwaterrichtlijn

In deze Europese richtlijn staan bepalingen over het beheer van zwemwaterkwaliteit en het verstrekken van informatie daarover aan het publiek.

Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG (PbEU, 2006, L7)

Begrip: Mer-richtlijn

Europese richtlijn die zorgt voor een voorafgaande beoordeling van de milieueffecten van projecten.

Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2012, L 26).

Begrip: Nitraatrichtlijn

Europese richtlijn die als doel heeft de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen, en verdere verontreiniging te voorkomen.

Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 1991, L676)

Begrip: Habitatrichtlijn

Europese richtlijn die bijzondere natuurgebieden beschermt.

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 met 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG 1992, L 206).

Begrip: Vogelrichtlijn

Europese richtlijn die zeldzame of bedreigde vogelsoorten beschermt.

Richtlijn 2009/147/EG van et Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20).

Begrip: Richtlijn duurzame gewasbescherming

Europese richtlijn over het verminderen van de risico’s van pesticiden die gewasbeschermingsmiddelen zijn. In de richtlijn staan regels over duurzaam gebruik, geïntegreerde gewasbescherming en niet-chemische alternatieven.

Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (PbEU 2009, L128)

Begrip: REACH

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën. Het is een Europese verordening over stoffen en preparaten. In deze verordening staan regels voor fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers. Zij moeten ervoor zorgen dat zij stoffen vervaardigen, in de handel brengen of gebruiken die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PbEU 2006, R1907)

Lees meer over REACH op de pagina Risico's van stoffen op de website van het RIVM.