Grondwater en omgevingsplan

De gemeente is verantwoordelijk voor het evenwichtig toedelen van functies aan locaties, in dit geval aan gronden. Deze staan in het omgevingsplan (artikel 4.2 Omgevingswet). Aan deze functies koppelt de gemeente regels. Gemeenten kunnen op die manier decentraal regels stellen die ook over het grondwater gaan.

Aanleiding

De gemeente heeft een aantal taken die specifiek aanleiding geven om regels te stellen over grondwater. Een voorbeeld hiervan is een industriegebied (functie) waar een grondwaterbelang is. Bijvoorbeeld vanwege een nabij gelegen drinkwaterwinning. Of een frisdrankbedrijf dat grondwater onttrekt om er frisdrank van te maken.

Grondwaterzorgplicht

Zo heeft de gemeente een grondwaterzorgplicht (artikel 2.16 Omgevingswet). De gemeente moet in het openbaar gemeentelijk gebied maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Het gaat hier wel om maatregelen die doelmatig zijn en niet tot de verantwoordelijkheid behoren van de waterbeheerder of de provincie. Om hier invulling aan te geven, kan de gemeente daarover regels in het omgevingsplan opnemen.

Via instructieregel

Daarnaast kan de gemeente via een instructieregel de verplichting opgedragen krijgen om regels in het omgevingsplan op te nemen over grondwater.

De provincie kan via een instructieregel een gemeente verplichten in het omgevingsplan voorwaarden op te nemen over grondwater. Bijvoorbeeld dat een initiatiefnemer bij activiteiten in bepaalde gebieden een bepaalde bron van bodemverontreiniging zoveel mogelijk moet verwijderen of beheersen. Dit om de inbreng naar het grondwater te voorkomen of te beperken.