Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewater is al het water in meren, sloten, plassen, vijvers, kanalen, beekjes en rivieren. Op wat plassen regenwater na, is dit dus al het zichtbare water buiten. Oppervlaktewaterkwaliteit is van belang in verband met zwemmen, transport en drinkwaterwinning. Het Rijk en de regionale overheden zijn samen verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen van oppervlaktewaterkwaliteit.

Instrumenten oppervlaktewaterkwaliteit

Voor oppervlaktewaterkwaliteit zijn de volgende instrumenten van belang:

Voorkeursvolgorde

Er is een voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater. Deze staat in de Wet milieubeheer.

Regels lozingsactiviteit

Dit verandert er

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een aantal wijzigingen rond oppervlaktewater­kwaliteit.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

De intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is ondertekend in november 2016.

Mariene wateren

In de omgevingswet staan ook regels voor de Noordzee. Informatie hierover staat op de pagina's over mariene wateren.