Oppervlaktewaterkwaliteit en de Omgevingswet: wat verandert er?

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet keren het nationale waterplan en de provinciale waterplannen niet terug. De bestaande waterplannen worden in de diverse omgevingsvisies geïntegreerd. En er komen diverse programma's.

Omgevingswaarde is norm

Omgevingswaarden zijn onder de Omgevingswet de normen voor waterkwaliteit. De mogelijkheid om in bepaalde gevallen een decentrale omgevingswaarde voor de oppervlaktewaterwaterkwaliteit op te stellen, is nieuw. Als uit monitoring blijkt dat de overheid niet aan omgevingswaarden voldoet, moet ze een programma opstellen.

Diverse programma’s

De wetgever heeft gekozen voor maximale flexibiliteit. De Europese programma’s worden apart vastgesteld. Zo maakt het stroomgebiedbeheerplan geen deel meer uit van het nationaal waterprogramma (onder de oude naam 'nationaal waterplan'). Programma’s inhoudelijk combineren kan wel.

Het beheerplan voor de rijkswateren is niet langer een zelfstandig plan. Het beheer van de rijkswateren wordt opgenomen in het nationaal waterprogramma. Het bevat daarmee nationaal beleid en specifieke maatregelen voor alleen het hoofdwatersysteem.

Het waterbeheerprogramma vervangt deels het waterbeheerplan. De regels gericht op activiteiten die in het waterbeheerplan staan, komen in de waterschapsverordening.

Meer informatie