Stedelijk afvalwater en activiteiten

Activiteiten kunnen (de inzameling van) stedelijk afvalwater beïnvloeden. Er kunnen daarom algemene regels gelden voor activiteiten, of er kan sprake zijn van een vergunningplicht waarbij de overheid voorschriften opstelt.

Milieubelastende activiteit

Bij het uitvoeren van een milieubelastende activiteit kunnen er algemene regels gelden die toezien op (het inzamelen van) stedelijk afvalwater. Deze regels zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Vergunningplicht

Soms geldt er een vergunningplicht. Dat is in hoofdstuk 3 van het Bal opgenomen. Is er sprake van een vergunningplicht, dan neemt het bevoegd gezag ook het aspect stedelijk afvalwater mee bij de beoordeling van de aanvraag.

Beoordelingsregel

Een initiatiefnemer krijgt alleen een omgevingsvergunning als de activiteit de werking van de riolering en de waterzuivering niet belemmert. De volledige beoordelingsregel staat in artikel 8.23 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Meer informatie