Verschillen instructieregel en instructie

Instructieregels bieden een oplossing voor zich herhalende situaties, terwijl de instructie gericht is op eenmalige of specifieke situaties.

Instructieregel

Instructieregels zijn er voor situaties die zich herhalen: voor overheden die een norm steeds moeten toepassen.

Een instructieregel is altijd onderdeel van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Of een onderdeel van de omgevingsverordening van de provincie. De ministerraad stelt het Bkl vast en Provinciale Staten de omgevingsverordening.

Instructie

Het instrument instructie is juist geschikt voor eenmalige situaties. Ook als er snel gehandeld moet worden of als er een beperkt aantal geadresseerden is, ligt een instructie meer voor de hand dan een instructieregel.

Een instructie is een apart instrument van het Rijk of de provincie, waarbij de minister of Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn.