Maatwerkvoorschrift onder de Omgevingswet

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag voor concrete gevallen afwijken van algemene regels voor een activiteit.

Waar staat het maatwerkvoorschrift?

Het bevoegd gezag neemt het maatwerkvoorschrift meestal op in een apart maatwerkbesluit.  Als voor een activiteit een omgevingsvergunning nodig is, dan staat het maatwerk in een vergunningvoorschrift. Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift zal vaak op verzoek van de initiatiefnemer gebeuren.

Op  wie van toepassing?

Het maatwerkvoorschrift geldt alleen voor degene aan wie het maatwerkbesluit is gericht. Dit is degene die de activiteiten wil uitvoeren.

Welk bevoegd gezag kan het inzetten en hoe?

Het bevoegd gezag mag alleen maatwerkvoorschriften inzetten als de opsteller van de algemene regels deze mogelijkheid toestaat. De  mogelijkheden om maatwerkvoorschriften toe te passen zijn toegestaan voor:

  • het Rijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • de provincie in de omgevingsverordening
  • de gemeente in het omgevingsplan
  • het waterschap in de waterschapsverordening

Verschillende vormen

Maatwerkvoorschriften komen in 4 vormen voor:

  • maatwerkvoorschriften waarbij onderwerpen nader worden ingevuld of aangevuld
  • maatwerkvoorschriften waarbij strengere eisen worden opgelegd dan in algemene regels staan
  • maatwerkvoorschriften waarbij minder strenge eisen worden opgelegd dan in algemene regels staan
  • maatwerkvoorschriften met een ontheffing voor een verbod dat expliciet in algemene regels staat; soms gelden hiervoor wel beperkingen of voorwaarden

Voorbeeld

  • Een voorbeeld van een maatwerkvoorschrift is wanneer een bedrijf toestemming krijgt om meer koelwater te lozen dan algemeen is toegestaan.
  • Een ander voorbeeld is een extra voorschrift voor een bedrijf vanwege geluidhinder in de omgeving.

Welke procedure?

Voor maatwerkbesluiten geldt de reguliere (korte) procedure. Voor maatwerkvoorschriften die afwijken van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt een extra procedurevoorschrift: het bevoegd gezag moet kennis geven van het maatwerkvoorschrift in de bladen of op een andere geschikte manier. Zie artikel 10.20, tweede lid, van het Omgevingsbesluit.

Bezwaar en beroep

Is er sprake van een maatwerkbesluit, dan is dat een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.

Als het maatwerk onderdeel is van voorschriften van een omgevingsvergunning, dan geldt de procedure van de omgevingsvergunning. In die procedure kan de belanghebbende ook het maatwerk betrekken.

Wat verandert er?

Het opstellen van een maatwerkvoorschrift bij een milieubelastende activiteit komt overeen met de mogelijkheid die in het Activiteitenbesluit staat. Het verschil is dat maatwerk onder het Bal altijd mogelijk is, tenzij is aangegeven dat het voor een specifiek onderwerp niet mogelijk is.

Meer informatie