Wat is het maatwerkvoorschrift onder de Omgevingswet?

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag voor concrete gevallen afwijken van algemene regels.

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemeen geldende voorschriften in concrete situaties specifiek maken.

Waar staat het maatwerkvoorschrift?

Het bevoegd gezag neemt het maatwerkvoorschrift op in een apart maatwerkbesluit. Of in de omgevingsvergunning, als die voor de activiteit nodig is. Het vaststellen van een maatwerkvoorschrift zal vaak op verzoek van de initiatiefnemer gebeuren.

Als het maatwerkvoorschrift onderdeel is van de omgevingsvergunning, kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. In die procedure kan de belanghebbende ook het maatwerkvoorschrift betrekken.

Is er sprake van een maatwerkbesluit, dan is dat een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.

Op  wie is het maatwerkvoorschrift van toepassing?

Het maatwerkvoorschrift geldt alleen voor degene aan wie de omgevingsvergunning of het maatwerkbesluit is gericht. Dit is degene die de activiteiten wil uitvoeren.

Welk bevoegd gezag kan het inzetten en hoe?

Het bevoegd gezag mag alleen maatwerkvoorschriften inzetten als de opsteller van de algemene regels deze mogelijkheid toestaat. De  mogelijkheden om maatwerkvoorschriften toe te passen zijn toegestaan voor:

  • het Rijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • de provincie in de omgevingsverordening
  • de gemeente in het omgevingsplan
  • het waterschap in de waterschapsverordening

Verschillende vormen

Maatwerkvoorschriften komen in 4 vormen voor:

  • maatwerkvoorschriften waarbij onderwerpen nader worden ingevuld of aangevuld
  • maatwerkvoorschriften waarbij strengere eisen worden opgelegd dan in algemene regels staan
  • maatwerkvoorschriften waarbij minder strenge eisen worden opgelegd dan in algemene regels staan
  • maatwerkvoorschriften met een ontheffing voor een verbod dat expliciet in algemene regels staat; soms gelden hiervoor wel beperkingen of voorwaarden

Wat verandert er?

Het maatwerkvoorschrift vervangt geen instrument, maar bouwt voort op dezelfde mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te stellen uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit. Een verschil is dat nu de mogelijkheid algemeen open staat.

Meer informatie