Omgevingsplanactiviteit (afwijkactiviteit)

Als een activiteit in strijd is met regels uit het omgevingsplan, is er in de Omgevingswet zoals die is vastgesteld sprake van een 'omgevingsplanactiviteit'.

Van afwijkactiviteit naar omgevingsplanactiviteit

Met het concept voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet (artikel 1.1, onderdeel AK) krijgt de gemeente de bevoegdheid tot het opnemen van een vergunningstelsel in het omgevingsplan. Het begrip afwijkactiviteit past daar niet bij. Het gaat immers niet alleen meer om activiteiten in afwijking van het omgevingsplan, maar ook om activiteiten die door het omgevingsplan juist worden toegelaten onder het vereiste van een vergunning. Daarom wordt het begrip 'afwijkactiviteit' gewijzigd in 'omgevingsplanactiviteit'. De uitwerking kan nog wijzigen in de parlementaire behandeling van het conceptvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet.

Omgevingsplanactiviteit

Het conceptvoorstel voor de Invoeringswet geeft de volgende definitie van omgevingsplanactiviteit: "activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en elke andere activiteit voor zover die in strijd is met het omgevingsplan".


Afwijkcapaciteit